Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Nordic and Germanistic Legal Methods - Contributions to a dialogue between different Legal Cultures, with a main Focus on Norway and Germany

Tildelt: kr 45 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

238409

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Juridiske metoder er et typisk nasjonalt tema, som beskrives på nasjonale språk i svært ulike termer. Et første skritt for å kunne sammenligne dem er å etablere et analytisk rammeverk, noe som hittil har manglet i den komparative rettsforskningen. Dette p resenteres i bokens første kapittel. Boken inneholder videre 16 bidrag som bygger videre på presentasjoner holdt på to internasjonale workshops ved Det juridiske fakultet i Bergen. Disse omfatter for det første en introduksjon til juridiske metoder inne nfor hhv den nordiske (Norge, Sverige, Danmark, Finland) og den germanistiske (Tyskland, Østerrike, Sveits) rettsfamilien, skrevet på engelsk i et komparativt perspektiv, adressert til utenlandske jurister som ønsker å sette seg inn i rettstenkningen i di sse landene. For ytterligere å fremme slik internasjonal forståelse utforskes også de praktiske konsekvensene av de metodiske ulikhetene i to bidrag. Endelig undersøkes hvordan den pågående internasjonaliseringen av retten påvirker de juridiske metodene i henholdsvis Norge og Tyskland på ulikt vis. For den komparative rettsforskningen er det imidlertid ikke alltid tilstrekkelig å observere likheter og ulikheter. Prosjektet søker derfor også å forklare observasjonene med utgangspunkt i ulike historiske og (retts-)kulturelle perspektiver. Avslutningsvis drøftes muligheten for å konstruere en felles europeisk metode med utgangspunkt i fellestrekk som er observert i de ulike lands juridiske metoder. For nærmere detaljer henviser vi til redegjørelsen i fagf ellevurderingen. Se også vedlagte manuskript.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet