Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Migration Research - nordisk forskernettverk

Tildelt: kr 41 999

Forskningsområdet som omfatter internasjonal migrasjon, etniske relasjoner, transnasjonale nettverk, diskriminering, deltakelse i utdannings- og arbeidsmarkedet, medborgerskap, kultur, religion og menneskerettigheter har i de senere årene fått økt oppmerk somhet og betydning i Europa. Dette er et område som krever multidisiplinær og komparativ forskning. Norden er en særlig relevant region for forskningssamarbeid, bl.a. fordi landene har relativt lik samfunnsstruktur, samtidig som det finnes viktige innvan drings- og integreringspolitiske forskjeller. Nettverket har bidratt til økt samarbeid mellom forskere i Norden, til utvikling av søknader og samarbeidsprosjekter, mer kontakt mellom nordiske Phd studentene, og mer generelt til å gjøre formidlingskanaler tilgjengelige for nordiske og internasjonale forskere og allmenhet. NMR bidrar således til å formidle resultater og annen informasjon om forskningen som har relevans for forskningsfeltet VAM. NMR har dessuten bidratt til å synliggjøre nordisk migrasjonsfo rskning internasjonalt, bl.a. gjennom de nordiske migrasjonsforskningskonferansene annet hvert år og det engelskspråklige Open access tidsskriftet Nordic Journal for Migration Research (NJMR).

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon