Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Alternativ tittel: Trening for opparbeidelse av evne til operativ resiliens, og for organisatorisk og ledelsemessig styring og forvaltning av slike egenskaper

Tildelt: kr 2,0 mill.

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling av resiliens betinger anerkjennelse av praksisbetinget normal-variasjon i utførelsen av underspesifiserte arbeidsprosesser. Slik handler sikkerhet om å unngå farlige feil, men også om å kultivere eksisterende tilp asningsevne. Resiliens handler også om det paradoksale i å utvikle evnen til å takle det uventede i en kontekst som søker å unngå overraskelse. Resiliens kan dermed forstås som en del av en sikkert handlingsrom ("safe envelope") grunnlagt på prosedyr er, men som i tillegg har et forsvarlig rom for situasjonsdrevet og autonom tilpasning. Det resiliente handlingsrommet må erfares operativt, men må også understøttes og ikke minst gis et tydelig mandat fra ledelsen. Mandatet må være forankret i et felles ledelsesperspektiv og hensiktsmessige måter for å artikulere og kalibrere det på. Trening er essensielt for resiliens. TORC er et samarbeid mellom forskning og industri i Norge, Nederland og Frankrike som vil utvikle resiliens som del av et sikkert hand lingsrom. Målet er å utarbeide, utprøve og samordne erfaringer med et treningsopplegg som utvikler resiliens på operativt og ledelses-nivå, separat og sammen. Gjennom TORC settes det i gang en langsiktig prosess der erfaringer og episoder nedtegnes og gj øres tilgjengelig for tolkning, og der ferdigheter tilegnes mht å formidle og gjenkjenne avgjørende øyeblikk, respondere proporsjonalt og samordnet, unngå feller i tilpasningsprosessen, og ikke minst aktivt avstemme forholdet mellom erfart behov og mandat for resiliens. TORC utvikles i utgangspunktet for normale operasjoner, men anses å være relevant for en rekke andre områder, som f.eks beredskapstrening og utvikling av nettbaserte arbeidsprosesser.

Many industrial organizations experience that prevalent safety management approaches have reached an impasse, and that strictly compliance-oriented safety management schemes create problems by "trapping safety into rules" with respect to the potential of major accidents. Industries are therefore in need of support to transcend this "glass ceiling" and develop adaptive capabilities, without sacrificing the benefits of prevalent approaches. Resilience, described in the SAFERA T2 topic as a means of improv ing safety, is the main inspiration and navigator for the TORC concept which is designed to be a vehicle for sensitizing and developing resilience capabilities within organizations that also must accommodate the fundamental imperative of compliance to rul es and regulations. TORC will accomplish this by developing a conceptual framework describing the possibilities, interactions and implications of resilience in compliance-driven organisations with a mature rule-based safety regime, and subsequently develo p a framework for training interventions aiming for resilient capabilities. Hence, the TORC concept and framework is first and foremost directly applicable for organizations that seek to develop resilience in context (of compliance), and that recognise th at these issues have to be pursued by a community of (sharp end) operators, a community of management, as well as their combined efforts. Consolidation of resilience in context, devised in interaction with practitioners, will be a founding base for devel opment of key TORC training issues. Specific training programs derived from the TORC concept and framework will be piloted in different industries in different European countries. The experiences from these pilots will be systematized with the purpose of facilitating a broader application and calibration of the expected effects of the overall TORC concept, e.g. in terms of justified confidence in resilience.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum