Tilbake til søkeresultatene

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

NORWEGIAN RESEARCH NETWORK IN MATHEMATICAL MODELS IN GEOPHYSICAL FLOWS, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, TOPOLOGY AND GEOMETRY

Alternativ tittel: Norsk forskningsnettverk i geofysikk flo, bilde og signalbehandling, topologi og geometri

Tildelt: kr 5,0 mill.

Etter anbefaling fra 2012 evalueringen i matematikk i Norge og oppfølgingsplan, foreslå vi et tverrfaglig prosjekt der Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Trondheim), Høgskolen i Telemark (HiT), og Universitetet i Stavanger (UiS) i følgende samhandlende forskningsfelt bundet i arbeidspakker: * WP1. Matematikk og geofysikk (UiB, NTNU, UiO); * WP2. Matematiske modeller i bilde og signalbehandling (UiB, UiO, NTNU, UiT, UiS, HiT); * WP3. Topologi og geometri (UiB, UiO, NTNU, UiT). Alle tre arbeidspakker er relatert ved matematiske metoder. Flere oppgaver inngår i to eller flere WP. Det er tiltak å skape unge svært profesjonelle, godt forberedte, kreative og fleksible frisinnete forskere ved hjelp av høy kvalitet forskningsbasert undervisning og opplæring. Spesiell oppmerksomhet er rettet til rekrutteringsprogram både på master og bachelor nivå der vi planlegger å ha en aktiv dialog med videregående skoler. For et nasjonalt nettverk, forutsetter dette prosjektet sterkt internasjonalt samarbeid og nettverksbyggning med ledende institusjoner i Europa, Asia og USA. Prosjektet skal legge til rette for og gjødsle felles forskning i de ledende norske universiteter, både inter-norsk og internasjonal mobilitet, forskningsbasert undervisning innenfor tverrfaglig miljø. Prosjektet er i tråd med de strategiske retninger av utvikling av universitetssystemet i Norge og innenfor det europeiske forskningsområdet (Horizon 2020). Prosjektet har bidratt med å få nye resultat innen den matematiske teorien av geometrisk bildebehandling, og neurogeometry og den matematiske modellering av hav-sirkulasjon og overflate bølger i havet. Prosjektet har finansiert en rekke internasjonale konferanser som har har bidratt til å øke synligheten til de norske forskningsmiljøer i verden. Prosjektet har også vært avgjørende for å gjennomføre mattesirkelen som er et matte kurs på universitetsnivå tilbudt til elever på videregående skole, og som har hatt høy oppslutning blant elever fra Bergen and omegn.

Prosjektet har bidratt med å få nye resultat innen den matematiske teorien av geometrisk bildebehandling, og neurogeometry og den matematiske modellering av hav-sirkulasjon og overflate bølger i havet. Prosjektet har finansiert en rekke internasjonale konferanser som har har bidratt til å øke synligheten til de norske forskningsmiljøer i verden. Prosjektet har også vært avgjørende for å gjennomføre mattesirkelen som er et matte kurs på universitetsnivå tilbudt til elever på videregående skole, og som har hatt høy oppslutning blant elever fra Bergen and omegn.

Following recommendation of the 2012 evaluation in mathematics in Norway and the follow-up plan, we propose a networking interdisciplinary project in which the University of Bergen (UiB) cooperates with the University of Oslo (UiO), University of Tromsø (UiT), Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim), University College of Telemark (HiT), and the University of Stavanger (UiS) in the following interacting research fields bound in work packages: *WP1. Mathematics of Geophysical Flows (UiB, NTNU, UiO); *WP2. Mathematical Models in Image and Signal Processing (UiB, UiO, NTNU, UiT, UiS, HiT); *WP3. Topology and Geometry (UiB, UiO, NTNU, UiT). All three work packages are intrinsically related by mathematical methods and approaches. Several tasks are included in two or more WP. It is the aim to create young highly professional, well-prepared, creative and broadminded researchers by means of high quality research based education and training. Special attention is paid to the recruiting program both at master and bachelor level in which we plan to maintain an active dialog with high schools. Being a national network, the proposed project assumes strong international cooperation and networking with leading institutions in Europe, Asia, and USA. The project will facilitate and fertilize joint research in the leading Norwegian universities, both inter-Norwegian and international mobility, research based training within interdisciplinary environment. The proposed project is in line with the strategic directions of the development of the university system in Norway and within the European research area (Horizon 2020).

Budsjettformål:

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Finansieringskilder