Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansen Kritisk Informasjonssikkerhet 2014

Tildelt: kr 37 075

Vårt samfunn er avhengig av kritisk infrastruktur for å ivareta livsviktige funksjoner.Styring og kontroll av disse funksjonene skjer ofte over nett, samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. God sikkerhet i løsningene er derfor essensielt. Nedetid som føl ge av sikkerhetshendelser kan ikke aksepteres når det gjelder kritisk infrastruktur. Det kan heller ikke aksepteres at viktig informasjon om kritisk infrastruktur havner i hendene på uvedkommende. Gode øvelser og forberedelser på ulike hendelser vil gjøre alle involverte mer i stand til å ivareta og gjenopprette infrastruktur raskt og effektivt. Øvelser må derfor være realistiske og evalueringer må gjøres i etterkant for å lære mest mulig. Hvem som får tilgang til informasjon om tekniske løsninger og sik kerhet i kritisk infrastruktur er også avgjørende. Å sikre leveransene blir derfor viktig. Tema for årets konferanse er; Nasjonal kontroll vs. utenlandske leverandører og komponenter til kritisk infrastruktur. Er det god nok sikkerhet i leveransene, og hvordan skal man sikre seg? Kriseberedskap og håndtering av hendelser rettet mot kritisk infrastruktur. Hvor realistiske er øvelsene som iverksettes, hvilke erfaringer kan man høste etter en stor hendelse? Foredragsholderne har viktig og relevant erfaring knyttet til krisehåndtering og kritisk infrastruktur. Vi får høre om mobilnettet i Norge, er dette sikkert og har vi redundante løsninger? Og kan vi stole på at Nødnettet fungerer som planlagt? Er utenlandske leverandører en trussel for sikkerheten? Det te og mer til vil foredragsholderne berøre. Viktig for studenter som har liten eller ingen erfaring med næringslivet å få ta del i realistiske problemstillinger og tema. Dette vil også kunne bidra til økt motivasjon for yrket og gjennomføring av studiene .

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon