Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New steps in the municipal health care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders

Alternativ tittel: Nye trinn i omsorgstrappen: Utdanning for nye roller og innovative modeller for behandling og omsorg for skrøpelige gamle.

Tildelt: kr 6,9 mill.

Denne studien har bidratt til å utvikle, implementere og evaluere nye og innovative behandlings- og omsorgsmodeller i kommunehelsetjenesten rettet mot de komplekse behovene til syke og skrøpelige gamle. Sentralt i dette arbeidet har vært utdanning av sykepleiere til en ny type rolle i kommunehelsetjenesten, kalt avanserte geriatriske sykepleiere (AGSer). Kunnskap om erfaringene med de nye rollene som AGS i kommunene har bidratt til å styrke kvaliteten og relevansen av masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie, det første av sitt slag i Norge. Programmets mål er å møte kompetansebehovene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Gjennom et forpliktende samarbeid mellom fem kommuner og masterprogrammet ved Universitetet i Oslo, har prosjektet bidratt til å utvikle og teste lokalt tilpassede tjenestemodeller som møter de spesifikke behovene til hver av kommunene. Deltagende aksjonsforskning og multiple case studier ble brukt for å nå målene. Sentrale aktører fra kommunene har medvirket til å utforme modellene og vurdere i hvilken grad disse har bidratt til å møte behovene for mer tilpassede tjenester til skrøpelige gamle i kommunene. Studenter i masterprogrammet har vært delaktige i utviklingen og testingen av tjenestemodellene gjennom sin kliniske praksis under studiene, men også ved å implementere modellene etter endt utdanning.

De viktigste virkningene og effektene av prosjektet er utviklingen og utprøvingen av fem lokalt tilpassede kommunale modeller for integrering av Avanserte geriatriske sykepleiere AGer) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er viktig for kommunalpartnerne i prosjektet. Dette resultater har imidlertid stort potensiale utover de fem partnerkommunene. Fordi prosjektet har bidratt til kontekstuell tilpasning og evaluering av modellene, foreligger det nå et systematisert kunnskapsgrunnlag som andre kommuner kan nyttiggjøre seg når de eventuelt vil integrere AGSer i sine tjenester. I løpet av prosjektperioden har har norske helsemyndigheter besluttet at denne type utdanning skal gjøres tilgjengelig for norske kommuner og har innført spesialistgodkjenning for disse sykepleierne fra 2020. KD har sammen med HOD utformet en nasjonal retningslinje for utdanning av denne typen sykepleiere (kalt avanserte allmennsykepleiere), også godkjent i januar 2020.

This Research and Development (R&D) project comprises the establishment and testing of new service models within the municipal health service. Through collaborative efforts, we plan to develop and test a virtual ward, a communal nursing clinic and other innovative service models for the growing population of sick and frail elders with high utilization of primary and specialist health services. The purpose of these programs is to strengthen health, functioning, self-care and quality of life, particularly among chronically ill elders. The innovation project involves collaboration between five municipalities (Nøtterøy, Eidsberg, Tvedestrand, Nord-Odal, and Bærum) and the Institute of Health and Society (Helsam) at University of Oslo (UiO). The common thread of all the sub-projects is the testing of a new and extended role of clinical nurse specialists (Advanced geriatric nurses), focusing on comprehensive clinical evaluation, health promotion, rehabilitation and care of sick and frail elders. Education for this role, newly established at UiO, is the first of its kind in Norway. It is based on well established, international evidence of effectiveness. However, adjustment and evaluation within the Norwegian context is necessary. The new clinicians work closely with local, multi-professional teams. The project explores effective community-based health services addressing the needs of sick and frail elder. Furthermore, the results from the project informs the develpment of the educational program at the University of Oslo. The partners from the municipalities are actively involved in the evaluation.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester