Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste ? studentlæring og kompetansebygg

Tildelt: kr 0,14 mill.

For å møte de store utfordringene innen helse ? og sosialfeltet er det avgjørende at kompetansen på tverrprofesjonell samhandling blir styrket både i praksisfeltet og i de utdanningene som leverer profesjonsutøvere til dette feltet. Denne søknaden gjelder et forprosjekt (SAMPROFF) for å utvikle forskningsprosjektet: Tverrprofesjonelle studentgrupper i sykehjem ? studentlæring og kompetanse¬bygging i kommunens helse- og sosialtjeneste. Søknaden om forprosjekt springer ut fra et samarbeid mellom Bergen Komm une ved Byrådsavdeling for helse og omsorg og TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten). Bak TVEPS står UiB med Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), Det psykologiske fakultet og Det humanistiske fakultet, samt Avd eling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Bergen. I forprosjektet ønsker vi å utvikle kommunens spesifikke behov innen tverrprofesjonell samhandlingskompetanse i helse og omsorgtjenesten og omforme disse behovene til forskbare problemstillingen innen hovedprosjektet. Hvilke utfordringer opplever sykehjemmene med å arbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig? Opplever studenter og ansatte ved sykehjemmene at TVEPS fører til bevisstgjøring på utfordringer med å samarbeide tverrprofesjonelt? Opplever stud enter og ansatte ved sykehjemmene at TVEPS fører til ny kunnskap, og om så hvilken kunnskap? Forprosjektet er kvalitativt med fokusgruppeintervju av studenter / ansatte og individuelle intervju av pasienter som deltar i TVEPS studentutplassering i kommun en sykehjem. Intervjuene tas opp og transkriberes anonymt. Ved systematisk tekstkondensering vil vi frembringe data til planlegging av hovedprosjektet. Hvordan kan vi legge opp studentenes læringsrammer på hvilke av kommunens helserelaterte arbeidsplasser slik at alles deltakeres kompetanseoppbygging kan tenkes maksimert? Samt hvordan kan vi evaluere deres læringsutbytte som team og kompetanseoppbyggingens virkning på teamarbeid og pasientsikkerhet?

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester