Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Alternativ tittel: Tilgang til personorienterte helsetjenester med nye avanserte kliniske sykepleiemodeller - i samarbeid med pasienter, praksis og utdanning

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektets hensikt var å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klinisk kompetanse. Hensikten med prosjektets delstudie 1 var å evaluere om masterprogrammet i AKS øker studentenes kliniske kompetanse og ferdigheter i systematisk undersøkelse og helsevurdering av pasienter med akutte, mindre alvorlige sykdommer og /eller langvarige sykdommer, og om læringsutbyttet møter behovet hos nye AKS-roller i helsetjenestene. Fem artikler er publisert fra delstudie 1, det vil si en studie om Objective Systematic Clinical Examination som metode for klinisk eksaminasjon og en artikkel om selvvurdering av klinisk kompetanse med instrumentet ProffNurse SAS. Den tredje artikkelen er en internasjonell studie der vi har benyttet samme måleinstrument, og som sammenligner spesialistsykepleierestudenters og AKS studenters kliniske kompetanse. I den fjerde artikkelen er et nytt instrument for måling av personsentrert pleie og omsorg testet blant studentenes arbeidskolleger. Resultatene viser at studentenes kliniske kompetanse utvikles i linje med læringsmål for masterprogrammet og tilsvarer behovet av avansert klinisk kompetanse for både sykehus og primærhelsetjeneste. Noen mindre forslag til forbedring av master programmet fremkom. ProffNurse SAS skjemat kan brukes for oppfølging av klinisk kompetanse både i utdanning og i klinikk. ProffNurse SAS skjemat var også brukt i en internasjonal studie som sammenlignet spesialsykepleie studeters og AKS studenters selvvurderte kompetanse. Studentene på masternivå vurderte sin kliniske kompetanse høyre enn studentene på et lavere nivå. I tillegg har en studie brukt et skjema for vurdering av personsentrering blant helsefag ansatte i helsetjenesten (Person-centered Practice Inventory ? Staff scale). Hensikten med delstudie 2 var å implementere nye AKS modeller ved ett akuttmottak og i tre kommuner innen dette aksjonsforskningsprosjektet. Hvordan aksjonsforskning som overgripende design ble brukt er beskrevet i en delstudie. Den longitudinelle studien i kommunehelsetjenesten viste på et klart behov av AKS, men at tydlige roller og ansvar for AKS må definieres. Barrierer mellom professioner må diskuteres. Både leger og ledere var positiv til å utvikle AKS for kommunehelsetjenesten. På akuttmottaket har fem studier blitt gjennomført, inklusive en studie som beskriver bruken av PEPPA referanserammen for implementering. En studie beskriver behovet av og roller for AKS ut fra leders, AKS og sykepleieres perspektiv. I to studier er fokus på forskjellen mellom sykepleieres, spesialsykepleieres og AKS sine arbeidsoppgaver, ansvar og roller på akuttmottak i Norge, Finland samt på disse gruppers kliniske beslutningstaking i Norge, Finland og Irland. En studie protokoll på en pilotstudie på akuttmottaket har blitt publisert. Fokuset i denna studien er pasientenes tillit til AKSs kompetanse, pleie og behandling, målt med Trust skjemat. I den siste studien sammenlignes avanserte kliniske sykepleieres pleie og behandling med den vanlige modellen med legebehandling. Pasienter med mindre ortopediske skader blev behandlet av AKS og leger. Totalt 335 pasienter deltok i studien. AKS gav korrekt diagnose i 97,3% av pasienttilfellene og rett behandling i 93,3% av tilfellende. Resultatene viser at pleie og behandling av AKS er av like god kvalitet som legenes behandling. I tillegg har resultat fra en studie om hvilke oppgaver en AKS kunne ha på legevakt blitt publisert. Prosjektet har vist på nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som kan forbedre tilgang til personsentrerte helsetjenester. Sykepleiere som studerer på det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie får en økt klinisk kompetanse og vurderer utdanningen som helhet positivt.

The content of the master program and the OSCE can be recommended for universities that want to start up similar program. The instrument ProffNurse SAS II showed to be a useful instrument for monitoring the development of clinical competence. The PEPPA framework proved to be a useful framework to identify priority problems and to define new APN models from different stakeholders perspective. The longitudinal study in community healthcare revealed that it is necessary to consider the role and responsibility areas of APNs, professional barriers and economic aspects when implementing new APN models. The outcome study at the emergency clinic showed that APN models can be used to diagnose and treat minor orthopedic injuries without compromising quality of care. The expected significance is that this project will have an impact on further development of APN models in Norway and other countries, and a base for further development and research projects.

There is a need for improving the access to healthcare services for patients' with acute illnesses, and/or with long term needs. It is therefore a clear necessity for hospitals and municipalities to improve the staff's competence level, and to ensure that patients receive the correct treatment at the right place, and at the right time. By improving nurses' competence level the access to health care services can be improved. Advanced practice nursing (APN) roles are well established internationally, but the knowledge about APNs roles in Norway is scarce. The APN project will contribute to new models of organizing, managing and delivering high-quality health care services, and thereby contribute to more cost effective services and better patient outcomes. The APN project will contribute to a research based master education in APN with a strong emphasize on students? professional and clinical competence, The aim of study 1 is to evaluate if the master program in APN improves the students' clinical competence, and skills in clinical judgement of patients with acute, minor illnesses and/or long-term needs, and if the learning outcomes meet the needs for the new APN roles in the clinical settings. New APN models at the emergency clinic in Vestre Viken and in three municipalities will be developed, implemented and evaluated longitudinally in close cooperation between representatives from the clinical fields, education and users, and in accordance with action research approach (study 2). Some central effects and outcomes of the new APN models will be evaluated, such as patient satisfaction, increased collaboration in the health care teams, access to services, and decreased hospitals admissions from community health care (study 3). New models of APN will be a new innovation to the Norwegian health care system, challenging traditional ways of working among health care professionals. The strength of the project is the collaboration between the education,practice and users

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester