Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Realisation of animal welfare goals in Norways food sector.

Alternativ tittel: Realisering av dyrevelferd i den norske matsektoren.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

240153

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

ANIWEL skal produsere kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevelferdslovens formål kan oppnås. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd ("god dyrevelferd") og én målsetting for menneskers holdninger til dyrene ("respekt for dyr"). Ettersom lovgivningen er innrettet mot å fremme dyrevelferd gjennom regulering av menneskers atferd, anser vi det som nødvendig å anvende samfunnsvitenskapelige metoder og samfunnsvitenskapelig kunnskap for å få innsikt i hvordan de ovennevnte målene kan nås. Prosjektet kombinerer kunnskap om utfordringene knyttet til implementering av dyrevelferdsloven (sosialt, politisk, administrativt og økonomisk)med kunnskap om offentlig forvaltning, regelverk og hensiktsmessigheten ved bruk av ulike offentlig virkemidler. Prosjektet er dermed tett knyttet opp mot utlysningens understreking av at prosjektet bør være forankret i forvaltningsforskning, herunder forskning på hvordan valg av offentlige virkemidler har betydning for oppfyllelse av dyrevelferdslovens formål. Prosjektet inkluderer dybdestudier av praksis og holdninger hos matprodusenter og inspeksjonsapparatet når det gjelder etterfølgelse og håndhevelse av dyrevelferdsregler. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker: 1) Håndtering av dyrevelferd i primærnæringene - fjørfe, sau og oppdrettslaks; 2) Håndtering av dyrevelferd i slakteriene; 3) Offentlig rammeverk og regelverk på dyrevelferdsområdet. Innenfor prosjektets rammer er det blitt gjennomført intervjuer med et større utvalg av primærprodusenter innenfor de aktuelle produksjonene, fordelt på ulike geografiske områder. Det er også gjennomført intervjuer med inspektører fra Mattilsynet i de aktuelle områdene. Det er gjennomført feltobservasjon på to slakterier som har omfattet tilsyn,fjøsarbeid og transport. I forbindelse med feltobservasjonene er det gjennomført en rekke samtaler og formelle intervjuer med ansatte og ledelse ved slakteriene, i tillegg til transportører. Det er også gjennomført intervjuer med ansatte og ledelse i Mattilsynet ved de samme to slakteriene, samt ytterligere ett slakteri. I tillegg er det gjennomført intervjuer med ansatte i Mattilsynets hovedkontor. Ett av delmålene i ANIWEL er å få sammenliknet arbeidet med å realisere mål for dyrevelferd i Norge og Sverige. Svenske forskere inngår derfor i prosjektgruppen. Det er utarbeidet en liste over problemstillinger som står sentralt i den svenske diskursen på dyrevelferdsområdet, en oversikt over lovgivning og forvaltning av dyrevelfersområdet i Sverige, og en oversikt over hvordan Sverige håndterer en bestemt type problemstilling, nemlig brudd på regler som gjelder ved transport fra produsent til slakteri. Disse sammenstillingene inngår i en komparasjon med tilsvarende data fra Norge. ANIWEL har arbeidet med tre surveys: én i Mattilsynet, én blant primærprodusenter, og en blant transportører. Den første surveyen ble gjennomført høst 2017, den andre ble gjennomført høst 2018, og den tredje ble gjennomført vinter/vår 2019. Prosjektgruppen har parallelt med arbeidet med intervjuer, feltobservasjon og survey foretatt litteratur- og dokumentstudier, også med tanke på en analyse av tilsynssaker og andre relevante rettslige forhold. En viktig del av ANIWEL er kommunikasjon med sentrale brukergrupper, både for å få signaler om forhold som oppfattes som relevante og viktige i forvaltning, næring og dyrevernorganisasjoner, og for å kunne få diskutert aktuelle problemstillinger med berørte parter. I den sammenheng har ANIWEL opprettet et dialogforum som har hatt møter i 2015, 2016, 2018 og 2019. I dette forumet har prosjektgruppen presentert noen utvalgte temaer og diskutert disse med berørte parter. Et sentralt tema for ANIWEL er forholdet mellom Mattilsynet og matprodusentene (primærprodusenter, transportører,slakterier). Den omfattende datainnsamlingen som er gjennomført utgjør prosjektets plattform for å produsere kunnskap om hvilke faktorer som påvirker dette forholdet. ANIWEL tar sikte på å forklare grad av effektivitet (eller mangel på effektivitet) knyttet til implementering og håndhevelse av dyrevelferdslovgivning. Målet er at prosjektet vil bidra til bedre forvaltningsstrategier for Mattilsynet og for matprodusenter på dyrevelferdsområdet. Det er i perioden 2019-2020 holdt flere foredrag med presentasjon av funn fra studien, i tillegg til publikasjon i i fagfellevurdert tidsskrift. Prosjektgruppen har avtale med et forlag om utgivelse av en antologi (som er spesifisert som et hovedprodukt fra prosjektet) i 2021. Prosjektet har utsatt prosjektslutt til juni 2021 da det vil bli avholdt en sluttkonferanse med presentasjon av funn, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet.

ANIWEL seeks to produce knowledge of how to improve food producers' fulfilment of the Animal Welfare Act's purposes. The Animal Welfare Act's purpose is to promote good animal welfare and respect for animals. The act thus establishes one goal regarding animals ("good animal welfare") and one goal regarding humans' attitudes to animals ("respect for animals"). Because legislation can promote animal welfare only by regulating human behavior, we believe that social science is required to understand how the abovementioned goals can be reached. The project combines knowledge of the challenges of implementing animal welfare concerns (socially, politically, administratively and economically) with knowledge of public administration, regulatory frameworks and the effectiveness of public instruments. The project is thus firmly based on the Call's statement that proposals should be focused on public administration research, including evaluations of the choice of public instruments used to fulfil the purposes of the Animal Welfare Act. The project includes in-depth studies of the behavior and attitudes of food producers and animal welfare inspectors with regard to the implementation of animal welfare regulations. The project is designed as three work packages: 1) Managing animal welfare in primary industries - poultry, sheep and farmed salmon; 2) Managing animal welfare in slaughterhouse facilities; 3) The public regulatory framework for animal welfare. At the core of the project is the relationship between the Norwegian Food Safety Authority and food producers (farmers, fish farmers, slaughterhouses). The project is designed to provide knowledge about the factors that affect this relationship and thus seeks to explain the effectiveness (or lack of effectiveness) of implementation and enforcement of animal welfare regulations. The project aims to contribute to improved management strategies for food inspection authorities-and food producers-in the area of animal welfare.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram