Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions

Alternativ tittel: Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

240235

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2020

Geografi:

Samarbeidsland:

Hvilke hensyn og verdier er viktige i rusmiddelpolitikk, og hva slags rusmiddelpolitisk kontrollregime peker de mot? Dette ble forsøkt besvart i et arbeide i International Journal of Drug Policy. En gruppe fagfolk og eksperter med ulik bakgrunn ble invitert til en beslutningskonferanse med tre formål formål: Å liste opp et dekkende sett med hensyn og utfall av betydning for rusmiddelpolitikken, å utvikle et bredt definert sett av rusmiddelpolitiske regimer som dekker de ulike måtene å håndtere rusmidler, og (for hver av et sett substanser) - skåre de ulike regimene under de identifiserte kriteriene. Gruppens konklusjon var at en helhetlig vurdering pekte mot streng statlig regulering for både cannabis og alkohol, som i en internasjonal kontekst tilsier en tilstramming av alkoholpolitikken og forsiktig legalisering av cannabis. Cannabispolitikk var også fokuset i et arbeid som så mer spesifikt på noen sentrale politiske avveininger innenfor et kost-nytte rammeverk, med særlig fokus på å forstå hvordan konklusjonene påvirkes av ulike antagelser om markedsstruktur, beslutningssvikt, og avhengighet. Arbeidet konkluderte med at vanlig samfunnsøkonomisk reguleringsteori peker mot en forsiktig legalisering. Også dette arbeidet ble publisert i International Journal of Drug Policy. På det ruspolitiske feltet er det en utbredt bekymring for rus i trafikken, og i en meta-analyse gjennomført i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og publisert i Addiction, ble det vist at den samlede forskningen viser en økning i risiko for de som kjører med påviselig THC fra cannabis i blodet. Samtidig ble det vist at denne risikoen har vært betydelig overdrevet i tidligere meta-analyser, som et resultat av systematiske metodefeil. Dette arbeidet ledet også til et metodebidrag, publisert i Accident Analysis and Prevention, som viste hvordan et mye brukt men ofte feiltolket forskningsdesign i trafikkepidemiologisk forskning kunne brukes til å anslå risikoøkningen i trafikken. I tråd med den mer omfattende meta-analysen (som så på flere ulike forskningsdesign) fant også dette arbeidet at den gjennomsnittlige risikoøkningen for de med THC over vanlig brukte terskelverdier var svak til moderat. I et annet og nokså ulikt metodebidrag ble det vist hvordan man kan empirisk anslå hvor godt offentlig risikoinformasjon informerer, med empiriske data som viste hvordan norsk offentlig helseinformasjon om snus påvirker folks oppfatninger. Arbeidet fant at offentlig helseinformasjon førte til at mottagerene utviklet sterkt overdrevne risikoanslag for snus og undervurderte den potensielle helsegevinsten røykere har ved å bytte fra sigaretter. Arbeidet ble publisert i International Journal of Drug Policy.

Arbeidene på ruspolitiske avveininger har bidratt til den pågående utviklingen av analyseverktøy på feltet, og har blitt presentert for politiske partier, rusreformutvalget og interesserte organisasjoner gjennom foredrag og workshops. Meta-analysen på trafikkrisiko ved cannabis var en sentral kilde på dette temaet da det amerikanske vitenskapsakademiet oppsummerte forskningen på cannabis. Metodepaperet på culpability-studier i epidemiologisk trafikkforskning har ført til faglig samarbeid med kanadiske forskere, med videreutvikling av metoden som hovedmål.

While drug policy was long dominated by a prevalence-focused criminal justice approach, recent years has seen increased policy variation as legislatures in America and Europe have adjusted policy to take account of the health and welfare of users, harms associated with illegal markets and the costs of enforcement policies. The project aims at improving the foundation for policy judgments. Drug policy is a complex field, in that policies have effects on a variety of different outcomes. Considered policy judgments will thus reflect values (the outcomes emphasized and their relative weight), causal models (harms, costs and benefits of policies), and which policy menu one sees as politically relevant. We will develop a sets of empirical indicators that measure current policy efforts and current outcomes, structured so as to improve policy by clarifying relevant tradeoffs. Finally, in line with the project's core idea that a broader set of outcomes need to be considered by policy, we will examine a broad set of social and economic outcomes of opiate maintenance treatment (OMT), and examine effects treatment programs may have on non-participants and overdose mortality through their effect on e.g. drug markets.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet