Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Consciousness, Panpsychism and Integrated Information

Alternativ tittel: Bevissthet, panpsykisme og intergrert informasjon

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

240328

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Panpsykisme er ideen om at alt som finnes, fra fundamentale partikler til mennesker og dyr, tar del i former for bevisst opplevelse. Dette er et syn som går langt tilbake i filosofihistorien, og som til manges overraskelse har våknet til nytt liv innen to ulike forskningsfelt. Innen filosofi har det blitt argumentert for at panpsykisme utgjør en bedre forklaring på hvordan bevissthet passer inn i den fysiske verden enn de tradisjonelle teoriene fysikalisme (som sier at bevissthet ikke er noe mer enn fysiske prosesser i hjernen) og dualisme (som sier at bevissthet er ikke-fysisk, men likevel knyttet til enkelte fysiske ting, som hjernen). Panpsykisme unngår fysikalismens reduksjonisme (bevissthet er noe mer enn en prosess i hjernen), men også dualismens eksepsjonalisme (bevissthet er ikke noe som skiller oss fra resten av naturen). Innen nevrovitenskap følger en form for panpsykisme fra Integrated Information Theory (IIT). I følge denne teorien vil et systems evne til å integrere informasjon svare til dets nivå av bevissthet. Denne teorien kan forklare mange fakta om bevissthet, slik som hvorfor noen hjernetilstander er bevisste og ikke andre, og gjør interessante forutsigelser om for eksempel hva som skal til for å lage en bevisst datamaskin. Siden alle systemer er korrelert med noe integrert informasjon følger det at alle systemer er korrelert med (en minimal form for) bevissthet (ved enten å være bevisst, være lagd av deler som alle er bevisste, eller selv være del av et større bevisst system). At panpsykisme finner støtte fra to uavhengige retninger er slående. Kan panpsykisme være der bevissthetsfilosofi og -vitenskap endelig finner sammen? I så fall vil panpsykisme bringe løfter om den lenge ettertraktede forente teorien om bevissthet. Men det er uklart hvorvidt den filosofiske og den nevrovitenskapelige formen for panpsykisme er forenelige. Dette prosjektet ville undersøke hvorvidt de kan forenes og vise hvordan dette vil være til betydelig gagn for begge teorier. I løpet av prosjektet har jeg identifisert flere grunner til at den filosofisk motiverte panpsykismen faktisk ikke er forenelig med IIT, men at de likevel kan gjøres forenelige gitt små endringer i IIT (disse resultatene er publisert i to ulike artikler). Dette er til fordel for panpsyksime, blant annet fordi IIT kan spille en viss rolle i løsningen på det såkalte kombinasjonsproblemet, en av hovedinnvendingene mot panpsykisme (dette resultatet er presentert på konferanser, og vil forhåpentligvis snart bli publisert i artikkelform). Det er også en fordel for IIT, fordi en av de vanligste innvendingene mot IIT er at teorien leder til panpsykisme og panpsykisme er absurd. Men den filosofisk motiverte formen for panpsykisme (kjent som dobbelt-aspekt eller "Russelliansk" panpsyksime, etter filosofen Bertrand Russell som var svært innflytelsesrik i dens utvikling) kan ikke avvises som absurd, og det samme kan sies for IIT hvis dette kan være den formen for panpsykisme den leder til. Jeg har også arbeidet med grunnlagsproblemer med en indirekte relevans for prosjektets hovedtema, blant annet en teori jeg kaller "phenomenal powers"-teorien, som sier at bevisste opplevelser, som for eksempel smerte, har iboende kausale krefter i kraft av hvordan de føles (dette kan virke opplagt, men det er faktisk i strid med de fleste standard filosofiske teorier på området) (jeg har publisert to artikler om dette og dets relevans for panpsykisme). Jeg har også undersøkt det såkalte aksiomatiske argumentet for IIT. I motsetning til andre nevrovitenskapelige teorier om bevissthet er IIT støttet ikke bare av empiriske observasjoner og eksperimenter, men også av et filosofisk argument basert på hvordan vi oppfatter bevissthetens struktur fra vårt eget subjektive perspektiv. Jeg har undersøkt dette argumentet i detalj og foreslått en tolkning som jeg mener gjør det mer plausibelt (dette resultatet er presentert på konferanser, og vil forhåpentligvis publiseres i artikkelform snart).

Hovedresultatene av prosjektet er å ha vist at Integrated Information Theory (IIT), en nevrovitenskapelig teori om bevissthet, kan gjøres kompatibelt med såkalt Russelliansk panpsykisme, en filosofisk teori om bevissthet, og å ha utviklet svar på flere sentrale innvendinger mot begge teorier. Virkninger av prosjektet tror jeg vil være mer interesse for IIT og panpsykisme innen filosofi, og at panpsykisme i større grad blir ansett som en akseptabel konsekvens av nevrovitenskapelige teorier. En annen mulig virkning er å stimulere til mer tverrfaglig bevissthetsforskning som integrerer filosofiske syn som panpsykisme med resultater innen nevrovitenskap. Mine resultater viser at dette ikke hindres av klare innvendinger og kan være fruktbart. Det har også bidratt til styrkede nettverk mellom filosofi og nevrovitenskap, bl.a ved en tverrfaglig workshop organisert av prosjektet, og deltagelse på seminarer, konferanser og reising mellom mine vertsinstitusjoner.

Panpsychism is the view that every physical thing, from fundamental particles to humans and animals, is associated with consciousness. It is an age-old doctrine, which, to the surprise of many, has very recently taken on new life within two different fields of inquiry. In philosophy of mind, it has been shown that a version of panpsychism is able to solve some of the most serious problems that confront the more traditional positions of materialism and dualism, such as the "hard problem" of consciousness and the problem of mental causation (Chalmers forthcoming-b; Strawson 2006). In neuroscience, a form of panpsychism follows as a consequence of the Integrated Information Theory (Tononi 2008), a new fundamental theory of consciousness which has proved to have great explanatory and predictive power. That panpsychism receives support from two so different and independent directions is striking. Might panpsychism be where the philosophy and science of consciousness finally come together? If so, panpsychism would promise to provide the long desired unified theory of consciousness. However, it is unclear whether the philosophical and the scientific versions of panpsychism are compatible. In this project, I aim to uncover and clarify the most important indications of their incompatibility. Then I will propose three ways in which the theories may nevertheless be unified, and show that in virtue of such unification central problems that face each theory in isolation can be overcome. The project will be undertaken in close collaboration with David Chalmers, who has contributed importantly to the revival of panpsychism in philosophy, and Giulio Tononi, who originally developed the Integrated Information Theory of Consciousness. I will spend time as a visiting researcher at both their respective institutions and associated research centers, the Center for Mind, Brain and consciousness at New York University, and the Center for Sleep and Consciousness at U. Wisconsin-Madison

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam