Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thought and Sense. On the Interface between Perception and Cognition.

Alternativ tittel: Tenkning og sansning. Om grensesnittet mellom persepsjon og kognisjon.

Tildelt: kr 6,8 mill.

Distinksjonen mellom sansepersepsjon og kognisjon kan synes helt opplagt. Distinksjonen har også spilt en helt sentral rolle opp gjennom filosofihistorien. Utviklingen innen filosofi, psykologi, og nevrovitenskap i de siste tiårene gjør det imidlertid nødvendig med en grundig revurdering av forholdet mellom persepsjon og kognisjon. Både persepsjon og kognisjon synes å representere verden rundt oss. Begge gir oss modeller for hvordan ting er. Begge bidrar til vår overordnede bevisste opplevelse. Det flyter nesten like mye informasjon fra kognitive og affektive deler av hjernen til sensoriske deler som det gjør motsatt vei. De raske og nøysomme responsene som styrer våre intuitive vurderinger framstår som verken klart kognitive eller klart perseptuelle. De indre kartene som hjernen vår bruker til la oss finne veien rundt synes å falle i den samme mellomposisjonen. Thought and Sense prosjektet har, på bakgrunn av denne utviklingen, undersøkt grenseflatene mellom disse to sentrale mentale evnene, sansning og tenkning. Er det en klar distinksjon her i det hele tatt? Er det et skille eller mange? Er det kontinuitet eller diskontinuitet? Vi vil se på flere dimensjoner. Kjennetegnes sanseerfaringen av en forskjellig tidsmessig struktur fra kognisjonens? Er den på noen måte mer umiddelbar? Er persepsjon strukturert av begreper, slik som kognisjonen synes å være det? Er persepsjon er adskilt 'modul' i vårt sinn? Prosjektet har slik undersøkt en rekke dimensjoner ved skillet mellom persepsjon og kognisjon. Det har bidratt til å berede grunnen for ny forskning på dette feltet, og har gjort sin forskning tilgjengelig for et videre publikum gjennom forskjellige kanaler. Prosjektets medarbeidere har samarbeidet nært, gjennom ukentlige seminarer og lesegrupper, og samtidig utviklet et internasjonalt nettverk. Vi har organisert workshoper, presentasjoner og forskningsopphold, ikke bare innenfor forskergruppen og CSMN og IFIKK, men også med videre nasjonale og internasjonale nettverk. Vi har arrangert en større internasjonal konferanse og to internasjonale workshoper. Vi har vært medorganisator for to workshoper og har vært med på å organisere en workshop ved en større internasjonal konferanse, og et symposium ved en annen større internasjonal konferanse. I tillegg har prosjektet vært med på å få 17 internasjonale forskere til Oslo for presentasjoner, og, i noen tilfeller, kortere eller lengre forskningsopphold. Gjennom disse aktivitetene, har prosjektet vært med på å sette Universitetet i Oslo på kartet som et særs aktivt sted for filosofisk forskning på persepsjon, kognisjon, og deres grenseflater. Siden prosjektstart, har vi publisert en monografi, skrevet av prosjektlederen, og har innsendt 12 artikler til internasjonale tidsskrift eller som kapitler i antologier. Av disse artiklene, er fem allerede publisert i internasjonale tidsskrift eller bind, fire er antatt og under utgivelse, mens tre er under vurdering. I tillegg til disse publikasjonene har kjernemedlemmene av prosjektet gitt et førtitalls presentasjoner, om tema innen prosjektet, både nasjonalt og internasjonalt. Våre publikasjoner tar for seg, blant annet, rollen til tid i persepsjon, hvordan begreper eventuelt kan opptre i persepsjon, hvorvidt vi har en like umiddelbar kontakt med egenskaper som med objekter i persepsjon, hvorvidt perseptuell og kognitiv oppmerksomhet er to varianter av et enhetlig slag, persepsjon av språklig mening, og forgrunn/bakgrunn-strukturer i bevisst persepsjon og bevisst tenkning. Basert blant annet på arbeidet tilknyttet prosjektet, deltar prosjektlederen nå som samarbeidspartner på ytterligere tre andre prosjektet: et prosjekt om spontan tenkning og såkalt mind-wandering, et prosjekt på hvordan synet former språket, og et prosjekt om bevissthet og hjernen. I tillegg leder prosjektlederen et større tverrfaglig satsningsområde ved UiO, Senter for filosofi og vitenskap (CPS). En av forskerne på prosjektet har, blant annet på grunnlag av sitt arbeid innen prosjektet, blitt fast ansatt som førsteamanuensis ved NTNU, hvor han bidrar innen forskningsgruppen Consciousness, Cognition, and Reality, som viderefører flere tema fra prosjektet. Ved å bidra til nytenkning om grensen mellom persepsjon og kognisjon, har prosjektet vært med på å gi liv til ny forskning i grenseområdene mellom filosofi og flere tilstøtende disipliner. For å kommunisere vår forskning til et videre publikum, ut over forskerkolleger, har prosjektet vært medorganisator for en utstilling ved Forskningsdagene i Oslo. Prosjektlederen har videre presentert aspekter ved hans arbeid under prosjektet for Forbrukerrådet, for klinikere med interesse for helsevirkningene av meditasjon, og for et allment rettet forum for vitenskapsteori i Trondheim. Prosjektmedlemmer, og prosjektets partnere, har videre gitt PhD kurs, veiledet masterstudenter, og gitt forelesninger ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, så vel som en presentasjon til forskere innenfor pedagogikk.

-

The distinction between sense perception and cognition is basic to our pre-scientific conception of the mind, and has been of momentous importance in the history of philosophy. Recent developments in philosophy and the cognitive sciences, though, call for re-examination of the difference between sense and thought. In light of these new developments, a thorough investigation that focuses directly on the boundary between these two central mental capacities is called for. Is there a clear distinction at all? Is there one contrast or many? Is there continuity or discontinuity? If there is an important distinction, how is it to be characterized? In order to understand the boundary between perception and cognition, a novel and systematic approach is needed. We will consider four aspects of the boundary between perception and cognition and their interrelations. (1) Temporality: is there a difference in the temporal profile of perception and cognition? If there is, how is it to be characterized, and what are its consequences? (2) Conceptuality: in what ways are conceptual capacities involved in perception? Are there non-conceptual forms of cognition, and how - if at all - do these differ from non-conceptual forms of perception? (3) Modularity: what should we make of the alleged modularity of perception in light of findings concerning top-down processing and sensory integration? To what extent does the involvement of attention in both perception and cognition pose a threat to modularity? (4) Immediacy: is perceptual experience uniquely characterized by phenomenal immediacy, or does such immediacy also apply to some forms of cognition? How is phenomenal immediacy to be theoretically captured? In our investigation, we draw on esteemed international collaborators, the resources of CSMN in Oslo, and national connections. With our project, the University of Oslo can become a key institution for anyone interested in the interface between sense perception and cognition.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam