Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

Tildelt: kr 16 500

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars 2015 i Melbourne i Australia og den andre to år senere. Den første Workshop'n vil inneholde en blanding av vitenskapelige presentasjoner og diskusjoner innenfor de 4 hovedtemaene i HiPerCap prosjektet (Absorpsjon-, adsorpsjon-, membran-teknologi, konseptevalueringer og benchmarking). Alle presentasjoner er basert på inviterte foredragsholdere både fra partnere i prosjektet og andre som er involvert i disse fire temaene. Workshop'n vil være åpen for alle interessert e. Selve arrangementet blir søkt dekket av australske sponsorer og reise- samt oppholdsutgifter for partnere i HiPerCap er dekket av HiPerCap prosjektet. Det søkes derfor primært om støtte til dekning av reise- og oppholdsutgifter for inviterte foredrag sholdere i Europa (inkludert Norge). På den måten blir det forhåpentligvis mer attraktivt for eksterne å aktivt bidra på denne workshop'n. Det igjen vil forhåpentligvis gjøre workshop'n mer attraktiv for Europeiske aktører innenfor området. Koordinator f or HiPerCap er den samme som prosjektleder for denne søknaden og hun er følgelig ansvarlig for at workshop'n blir gjennomført og at utbyttet av workshop'n blir som forventet.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering