Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ressursdilemma i NAV - opplevelse, prioriteringer og mestringsstrategier lokalt

Alternativ tittel: Resource Dilemmas in Norwegian Labour and Welfare Service - experiences, priorities and coping strategies in a local NAV office

Tildelt: kr 1,5 mill.

NAV sin egen ressursundersøkelse fra 2013 avdekket et sprik mellom etatens ressurser til oppfølgingsarbeid og etatens oppgaver på dette området. Dette prosjektet ønsker å svare på flere spørsmål knyttet til dette: Hvordan opplever lederne og veilederne på NAV-lokal dette spriket? Hvilke prioriteringer gjøres? Hvilke mestringsstrategier utvikler de? Hvilken innvirkning opplever de at målstyringen i etaten har for deres prioriteringer og arbeidsform i oppfølgingsarbeidet? Spørsmålene skal besvares gjennom observasjon, intervjuer og fokusgruppesamtale på et stort NAV-kontor. Hensikten med prosjektet er å utvikle mer kunnskap om hva som påvirker prioriteringer og arbeidsform i oppfølgingsarbeidet på NAV-kontor.

-

NAV sin egen ressursundersøkelse fra 2013 avdekket et sprik mellom etatens ressurser til oppfølgingsarbeid og lovpålagte oppgaver og mål i etaten på dette området. Disse funnene åpner for nye spørsmål, blant annet: Hvordan opplever lederne og veilederne på NAV-lokal dette spriket? Hvilke prioriteringer gjøres? Hvilke mestringsstrategier utvikler de? Hvilken innvirkning opplever de at målstyringen i etaten har for deres prioriteringer og arbeidsform i oppfølgingsarbeidet? Disse spørsmålene skal i dette prosjektet besvares gjennom kvalitativ forskning på et stort NAV-lokal. Hensikten med prosjektet er å utvikle mer kunnskap om hvilke mekanismer som påvirker prioriteringer og arbeidsform i oppfølgingsarbeidet på NAV-lokal.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune