Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises

Alternativ tittel: Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektet "Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis" (FRAGLA) startet i januar 2015 og ble avsluttet I oktober 2018. Prosjektet ble ledet av professor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra Institutt for landskapsarkitektur ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU). De to andre partnerne i prosjektet er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). FRAGLA tar utgangspunkt i at forvaltningen av verdifulle landskap er fragmentert. Fragmenteringen oppstår på grunn av endringer i arealbruk og eierskap samt ulike landskapsverdier, samfunns- og sektor-interesser og juridiske virkemidler. Fragmenteringen gjør dermed integrert og samlet landskapsforvaltning til en utfordring. Den kan lett føre til spenninger og konflikter i lokal planlegging. Hvordan kan vi håndtere samhandling på tvers av disse interessene og hvordan kan man best forvalte et verdifullt landskap som samtidig inngår i et hverdagslandskap? Prosjektet har oppnådd en bedre og mer integrert forvaltning av verdifulle landskap i lokal planlegging. Det tar utgangspunkt i et område, Austrått på Ørland i Sør-Trøndelag, et herregårdslandskap fra 1600-tallet med spesielle natur- og kulturverdier og militære betydninger. Prosjektet svarer på fire problemstillinger: å forstå den historiske utviklingen av herregårdslandskapet; å inkludere og involvere lokale folks syn på verdiene; å forstå grønne kulturminneverdier og implementere dem i lokale og regionale utviklingsplaner; å fremme en integrert landskapsplanlegging. Forskningen har direkte betydning for politikk og forvaltningspraksis av Austrått og Ørlands utvikling ved å gi ny kunnskap og grunnlag for nye strategier for en helhetlig forvaltning. Resultatene har overføringsverdi til andre landskap med tilsvarende utfordringer. Ved slutten av prosjektperioden ble Austråttlandskapet valgt ut som «role model» for et Horizon2020 EU prosjekt "Rural regeneration through systematic heritage-led strategies" (2018-2022).

-The concept of Green Cultural Heritage was appreciated by international scientific audience. -The thought of integrated heritage management with the care of local community´s place identity is recognized by national and international audience. -FRAGLA has led to other international projects: EU Horizon2020 and ERASMUS+. -FRAGLA has led to other national projects: archaeological projects and LIDAR survey. The local Ørland Cultural Centre has been using the results of FRAGLA to implement the first management actions in the landscape. -The values of Austrått are more recognized: the regional (Fylke) and national (Riksantikvaren) cultural heritage authorities lined out an area of buffer-zone; Austrått is since 2018 listed as important cultural landscape in Agriculture (Utvalgte kulturlandskap i jordbruket). For more details see final report.

This project addresses the issue of fragmented management of cultural landscape due to changing land use and ownership, diverse values and interests held by various sectors and protected by individual Acts and legal instruments. This fragmentation makes integrated landscape management a challenge and leads to tension in the local planning system. How do we manage interactions across and between designated objects/sites and everyday landscapes? The project aims to answer such question by developing new knowledge that can be incorporated into management policy and practice to facilitate integration of values and uses of cultural landscape within the local planning and development process. The term "Green Cultural Heritage" (i.e. man-made landscapes with heritage values) is introduced, bringing to mind a holistic landscape with complex values instead of fragmented zones of single value, and serving as a roof to foster consensus building and integrated management plan for a landscape with multiple values. Main research is based on the case-study of Austrått, a manorial landscape in Ørland peninsular with particular natural, cultural heritage and military significances. Four issues will stay in the heart: understanding the "biography" of a landscape; involving local people's view on value recognition; recognising Green Cultural Heritage values and deliver them into local and regional development plans; planning in an integrated way. The research has direct benefits to the policy and practice of Austrått and Ørland development by providing new knowledge and working strategy for an integrated management. Research findings will also be transferrable to other localities and regions with similar challenges, and will serve as a model for other Green Cultural Heritages in Norway with outstanding values for both local community development and national and international heritage protection.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling