Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts: Climate, Anthroposphere and Nature (I:CAN)

Alternativ tittel: Effekter: Klima, antroposfære og natur

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

243803

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet I:CAN (Impacts: Climate, Anthroposphere and Nature) finansiert av Norges forskningsråd har som formål (i) å forbedre bestemmelsen av komponentene i det hydrologiske kretsløp i Norge ved å ta eksplisitt hensyn til arealbruksendringer i beregninger med hydrologiske modeller; (ii) undersøke forholdet mellom virkning av arealbruks- og klimaendringer på det hydrologiske kretsløpet i Norge; og (iii) studere sammenhengen mellom analyser i lokal, regional og global skala. Detaljerte, høy-oppløselige kart over skogstruktur og arealbruk er produsert og er koblet til en romlig fordelt hydrologisk modell for å kvantifisere virkningene av endringer i klima og arealbruk på vannressurser. Konsistens i resultatene er ivaretatt ved å benytte fysisk korrekte metoder for å beskrive grensesnittet mellom atmosfæren og landoverflaten. Metodene som er benyttet resulterte i forbedrete modellsimuleringer. Datasett for historisk skogstruktur er konstruert for å studere individuelle og kombinerte effekter av arealbruksendringer, med vekt på endringer i skog, og klimaendringer på landoverflatens vannbalanse. Studier med hydrologiske modeller viser at endringer i arealbruk og strategier for forvaltning av skog påvirker snødekke, landoverflatens evne til å absorbere og reflektere energi, og landoverflatens vann- og energibalanse. Endringer i klima har likevel hatt en større betydning for endringer i avrenning enn arealbruksendringer i annen halvdel av forrige århundre. Analyser med en energibalansebasert snømodell viser at resultatenes sensitivitet til endringer i romlig oppløsning avhenger både av den romlige variabiliteten til klimaet i en region og av prosedyrene som benyttes for å beregne prosesser innenfor og på overflaten av snødekket.

Kompetanse i modellering av vekselvirkning mellom vegetasjon, hydrologiske prosesser inklusive snø, arealbruksendringer og klimaendringer er forbedret. Modellverktøy for kvantifisering av komponenter i det hydrologiske kretsløp i Norge er forbedret. Forholdet mellom virkning av arealbruks- og klimaendringer på avrenning i Norge i historisk periode er kvantifisert. Klimaendringers virkning på skogstruktur og hydrologiske prosesser i framtiden og sammenhengen mellom studier i lokal og regional skala er undersøkt. Tverrfaglig samarbeid mellom Norsk institutt for bioøkonomi og Norges vassdrags- og energidirektorat er etablert og har resultert i to nye prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd. Resultatene og metodene som er utviklet i I:CAN vil benyttes ved framtidige analyser av klimaendringers virkning på naturmiljø og vannressurser i Norge. Sluttbrukere i skog- og vannkraftsektor kan benytte resultatene av prosjektet til planlegging.

Climate, land cover, and direct anthropogenic activities affect the magnitude of natural hazards like floods, droughts and forest fires. I:CAN will investigate the interactions between vegetation, surface water fluxes and climate in a holistic way, and will seek to quantify the separate and combined effects of climate and land use changes on natural hazards. Comprehensive data analyses and model simulations will be performed using historic observations and the most recent climate projections (1960-2100). The project will mainly focus on Norway at 1 km spatial scale; i.e. a scale suitable for local impact assessments. However, the project will also contribute to community driven global scale impact projects. Subsequently, local climate impact results will be compared and linked to those obtained at larger scales. Hence, I:CAN will contribute to increased knowledge and reduced uncertainty by ensuring that a wide range of projections applicable for local impact assessments can be used to identify and prioritize robust options to meet adaptation challenges.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima