Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products

Alternativ tittel: Bærekraftige og innovative verdikjeder for organiske avfallsprodukter

Tildelt: kr 40,0 mill.

Verdien på avfall og andre restmaterialer fra industri og husholdninger øker i dagens økonomi. Stoffer som lenge har vært en økonomisk kostnad, er nå en verdifull ressurs som følge av teknologiske endringer som sørger for en bedre utnyttelse av deres potensial. Prosjektet 'Bærekraftige og innovative verdikjeder for organiske avfallsprodukter' (SusValueWaste) har studert denne overgangen til bioøkonomien. Prosjektet ble finansiert av Bionær-programmet ved Norges forskningsråd. Fra 2015 til 2019 har prosjektet sett på potensialet for verdiskaping og økt bærekraft i organiske avfallsstrømmer, restråstoff og biprodukter ved å analysere verdikjeder innenfor og på tvers av ulike bioøkonomiske sektorer, som skogsbaserte næringer, meierisektoren og kjøttbearbeidende industri, bryggerinæringen, landbasert fiskeoppdrett og husholdningsavfall. Livssyklusanalyser, policyanalyser og økonometriske analyser komplementerte verdikjedeanalysene. Prosjektet ble ledet av NIFU og var basert på tverrfaglig samarbeid mellom skandinaviske forskergrupper ? TIK-senteret ved Universitetet i Oslo, Østfoldforskning, Universitetet i Stavanger, NIBIO, DTU og Lund Universitet - som spesialiserer seg på innovasjon, livssyklusanalyser, verdikjedeanalyser og relevante teknologier. Resultatene er oppsummert i boka "From Waste to Value" som ble publisert ved Routledge. Prosjektet har publisert en lange rekke med vitenskapelige artikler. Alt kan finnes på hjemmesiden: www.susvaluewaste.no.

For prosjektets deltakere har prosjektet ført til en god kompetansebygging, nasjonale og internasjonale nettverk. Kunnskapen utviklet i prosjektet inngår i nye prosjekter som enten har allerede startet eller som vi har søkt om støtte. Prosjektet har bidratt til å sette den sirkulære bioøkonomien på agendaen både i den internasjonale og nasjonale vitenskapelige diskursen, men også i offentlig sektor - her med vekt på styring av avfallssystemer - og i privat næringsliv for å utnytte bedre sidestrømmer og restressurser. Workshops og andre møtearenaer har bidratt til at prosjektet ble mer kjent blant aktørene. I vår publiseringsstrategi har vi satset på å komme tidlig med publikasjoner i åpen access tidsskrifter for å påvirke den internasjonale diskursen. Boka "From Waste to Value" ble også publisert åpent. Vi har søkt samarbeidet med andre prosjekter finansiert av Bionær og organiserte en konferanse sammen halvveis i prosjektet - NoRest-konferansen i København.

The project will address the potential for value added and improved sustainability in the valorisation of organic waste streams, residual feedstock and by-products (short: OW) by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We will analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors and technology experts. The project will help policymakers better govern and regulate the OW industry and the industry actors to identify and exploit new opportunities in the bioeconomy. The project has following main objectives: - map industrial capabilities and research & human resources in the OW related industries, and consider whether and where policy intervention may be needed. - help industrial actors to identify possible pathways to increase their rate of innovation and value added from OW related activities. - carry out life cycle assessments and comparative analyses of environmental performance of OW value chains and selected case studies to help government and companies to select environmentally beneficial resources, products and production processes. - assess how the regulatory framework influences the management of organic waste streams in Norway and in other Scandinavian countries and how the governance systems support innovation, industrial development and sustainability. Our project focusses on innovative and sustainable exploitation of OW. It contributes to the further development of the Norwegian bioeconomy by collaborating with close to ten companies engaged in OW activities. It addresses value chain development and the circular bioeconomy by combining value chain analysis, innovation systems and transition theory and environmental life cycle assessment. The project is based on interdisciplinary collaboration between research groups specializing in innovation, environmental research and value chain analysis and relevant technologies, located in Scandinavia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram