Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Alternativ tittel: Grønn vekst i hvitt gull gjennom lokalt forankrede verdikjeder

Tildelt: kr 20,9 mill.

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekstiltradisjon og kleskultur. Arbeidet mot varige og vakre klær og tekstiler kan gå via økt forståelse for hvor klærne «kommer fra» og råvarenes betydning for de ferdige tekstiler. Vi arbeider med dette både gjennom å fremskaffe ny kunnskap og gjennom å delta i debatt og bevisstgjøring av forbrukere og verdikjeden. Krus har høy aktivitet på faglig formidling, med foredrag og kurs og andre opplærings- og bevisstgjøringsaktiviteter. Høsten 2017 ga vi ut boken Strikk med norsk ull, som et ledd i dette bevisstgjøringsarbeidet. Vi ser nå at dette arbeidet har vært vellykket og at det er større bevissthet omkring ullens kvalitet og opprinnelse og etterspørselen etter norsk ull øker. Samtidig med dette har vi arbeidet med metodeutvikling. Det har vært viktig å forstå både hva lokale klær er og hvordan dette best kan studeres. Et resultat av dette er boken Opening up the Wardrobe, A Methods Book, som ble utgitt høsten 2017. Våren 2018 arrangerte vi en internasjonal konferanse om lokale klær i Nordhordland, og like etter kom et spesialnummer av et tidsskrift om Fashion Localism som tok den faglige diskusjonen videre. En viktig utfordring for norsk ull er at den ikke markedsføres med opprinnelse. Vi publiserte våren 2017 en rapport med synspunkter på merkeordninger og en oversikt over opprinnelsesmerking og annen merking spesifikt tilknyttet til ull globalt. En særlig utfordring finnes for de eldre raser. Vi har arbeidet spesielt med villsau, gjennom kursing av bønder, forsøk på nye måter å samle inn ull, og produktutvikling. Nytt garn av villsaulam er nå i salg som et prøveprosjekt, og nye design- og garnpakker er utviklet. Et viktig gjennomslag er bruken av villsaull i ferdigvarer som Ulvang-genseren fra Ulvang høsten 2018. Spelsauull er sentral for norske håndverkstradisjoner, men kvaliteten går ned. Arbeidet med å endre dette er godt i gang. NSG (Norsk Sau og Geit) har satt sammen en nyttig utstyrspakke for å bedømme ullkvaliteten. Arbeidet med å få tilgjengelig utstyr og opplæring i ulldømming ble initiert gjennom KRUS-prosjektet, men videreført av NSG, Norilia og Animalia.: http://www.nsg.no/ull/. Verdikjeden for ull er lang og sammensatt. For å få til god utnyttelse av ullen og stabil økonomi for aktørene er samarbeid viktig. Det arbeides med hvordan samarbeid praktiseres og utvikles Det har vært avholdt kurs, levert papere og video om forretningsutvikling hos småskalaaktører i ullbransjen, og mer kunnskap omkring dette er på vei. Lokale tradisjoner har vært viktig i den økte interessen for lokal mat. I Krus har vi arbeidet med tekstile tradisjoner opp imot ull av eldre raser for å vise de mulighetene denne ulla gir. Dette gjøres i samarbeid med andre prosjekter og kommersielle aktører. Et mål har vært å øke både i nisjeprodukter og i produkter mot et større marked.. Vi har også i 2018 gitt ut en bredt anlagt bok: Norsk strikkehistorie. Strikkegarn er det desidert største produktet fra norsk ull, og en bevisstgjøring omring strikkingens historie inkludert materialer, er et viktig bidrag i den allmenne bevisstgjøringsprosessen vi har igangsatt. . KRUS har bred kontakt med det internasjonale arbeidet med ull. Vi samarbeider med forskere som ønsker å lære av de norske erfaringene for å forbedre utnyttelsen av ullen lokalt (Sverige, Polen, Usbekistan, Russland, Australia). Vi arbeider også med å forbedre ullens miljø og helse status gjennom samarbeid med IWTO og AWI, samt å tilgjengeliggjøre god kunnskap om hensiktsmessig stell av ull. Dette arbeidet har i 2018 fått et stort internasjonalt gjennombrudd der vår forskning har hatt stor innflytelse på at bruksfasen, og ikke bare produksjon, tas med i miljøberegninger av den internasjonale ullindustri. Dette får store konsekvenser for ullens internasjonale miljøstatus, og dermed både hva som produseres av klær og av «sannheter» omkring hva som er et bærekraftig tekstilforbruk. Krus har så langt bidratt med kunnskap innen flere områder. Debatten om klær og miljø er økende. Krus bidrar med fokus på lokalt og langsomt, verdi og varige produkter i en debatt som ellers preges av tro på gjenbruk og resirkulering. Interessen for reindustrialisering øker. Krus bidrar med å vise at dette også er mulig innenfor tekstil, og med lokale råvarer. Interessen for strikking øker, her bidrar Krus med å forstå fenomenet som en kritikk og et alternativ til globalt massekonsum. I det videre arbeidet vil analyse og vitenskapelig publisering prioriteres, samtidig som vi vil søke å gjøre informasjon om våre arbeidsmåter og prosjektets utviklingsside lettere tilgjengelig.

Impact is difficult to measure. In research, we are traditionally measured by deliveries. This can be shown through activities where impact is the goal, like editorials (40), lectures (142). The number of people we have reached through instructional films and uptake of simple equipment to measure wool quality on the farm, or social media engagement, to mention some examples. However, these figures do not show the impact of these measures, just their magnitude. If we are to look at the actual impact we must see what has been achieved. Demand for and valuation of Norwegian wool has grown. The debate surrounding the environment has changed and local production of clothing and textiles has been established as an alternative to the global fashion system. KRUS has thus overfulfilled the initially ambitious goals, although there are still unresolved issues and new challenges. The question we then have to ask ourselves is whether this would have happened without KRUS?

Enhancing local wool value-chains in Norway Norwegian wool is known for its exceptional crimp, and thereby also its resilience and strength. The project Krus aims to augment the qualities in Norwegian wool both through enhancing the focus on quality in the value-chain along with increased knowledge and better marketing. This is an interdisciplinary project covering the entire value-chain from sheep to shop. The value-chain for wool in Norway will be compared to similar value-chains in some chosen North Atlantic countries and with the development that has been for food. The consumption and production of textiles faces major challenges and changes in the future. Today the industry is characterized by low control and little knowledge, while growth in quantity, environmental impact, as well as stress on animals and humans is high. Krus wishes to contribute to the debate on sustainable clothing by focusing on local value-chains and locally produced apparel. Norwegian wool and the specific qualities of the different breeds plays an essential role for Norwegian textile tradition and dress culture. A goal of lasting and beautiful clothing and textiles can go through increased understanding of where clothes come from and the raw materials impact on the finished textiles. An important challenge for Norwegian wool is that it is not marketed with any kind of label of origin. This, together with the fact that there are few products on the market means that availability is very poor. A particular challenge is for the older breeds. Their wool is central for keeping Norwegian handcrafts alive, but the quality of some of the wool types is going down. For others, the challenge is that much of the wool is not taken care of but rather constitute a waste problem. Through breeding-projects, work collaboration, labeling systems and business models, Krus seeks to address these challenges.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram