Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable management of renewable resources in a changing environment: an integrated approach across ecosystems

Alternativ tittel: Bærekraftig forvaltning av fornybare ressurser i et skiftende miljø: en integrert tilnærming på tvers av økosystemer

Tildelt: kr 42,9 mill.

I dette prosjektet samarbeider tre av de fremste norske forskningsgruppene innen økologi og evolusjon (CEES ved Univ. i Oslo, CBD ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Univ. i Trondheim -NTNU-, og Instituttet for Arktisk og Marin Biologi ved Univ. i Tromsø) for a? studere hvordan klimaendringene pa?virker hvordan arter kan høstes pa? en bærekraftig ma?te i et økosystemperspektiv. Prosjektet fokuserte pa? 7 studiesystemer fra terrestriske (1. tamrein, 2. rein og fjellrev pa? Svalbard, 3. ryper i fjell og tundra, 4. økende rødrevbestander i nord, 5. elg og sma?vilt i boreal skog), ferskvann- (6. Mjøsa), og marineøkosystemer (7. Barentshavet). SUSTAIN har som ma?l a? forbedre forvaltningsstrategiene for a? sikre en bærekraftig utnyttelse, og samtidig unnga? negative endringer, av økosystemene. For a? oppna? dette, følger SUSTAIN rammene til en «strategic foresight protocol»: en strukturert prosess der vitenskapelige resultater brukes til a? utforske mulige fremtidige scenarier, samt deres konsekvenser for forvaltningstiltak som fremmer en bedre fremtid. Prosjektet utvikles i samarbeid med et panel av sluttbrukere som besta?r av næringer, administrasjon, og frivillige organisasjoner, for a? forsikre at prosjektresultatene kan anvendes direkte pa? relevante problemstillinger. I tillegg til a? etablere et nytt nasjonalt nettverk, bidrar dette prosjektet til a? utdanne en ny generasjon biologer og forskningsledere. De mange produserte resultatene er blitt presenterte i konferanser og gitt ut i ba?de vitenskapelige tidsskrifter og populærvitenskap media. Her presenterer vi et sammendrag; (1) Noen resultater viser populasjonsstatus av fisk i Barentshavet, elg, reinsdyr, og rype, i kontinentale Norge og pa? Svalbard. Her ble matematiske modeller produserte for a? forsta? høsting i varierende miljøer, og i populasjoner med individer av ulike aldre eller størrelse. (2) Andre studier utviklet teoretiske modeller for a? utforske forskjellige høsting strategier og testet dem med data fra reinsdyr eller fisk. (3) En del av resultatene handler om romslig og tidsrelaterte samspill mellom arter, og hvordan dette pa?virker høsting, særlig i Barentshavet. (4) Noen studier forsket pa? klimaeffekter pa? næringskjeder, f. eks., endringer i grunn- og sjøisningsmønstre, virkningen av ekstreme værforhold pa? populasjonsdynamikk, og synkronisering av populasjonsdynamikk pa? forskjellige skalaer. (5) Kombinerte effekter av klima, høsting og forvaltning ble ogsa? undersøkt i flere systemer. Resultatene la vekt pa? hvor viktig bevisbasert populasjonsforvaltning er, samt behovet for økosystembasert overva?king for a? holde følge med klimaendringer. Den siste perioden av SUSTAIN fokuserer pa? a? fullføre de forskjellige doktorgrad og fortsette med a? publisere og formidle resultatene. I tillegg, blir de mest relevante funn av prosjektet samlet i form av en spesial-hefte pa? tidskriften Climate Research. Noen ma?neder etter prosjektslutt vil det bli organisert en felleskonferanse med sluttbrukere for a? presentere og diskutere videre bruk av resultatene av SUSTAIN.

SUSTAIN has resulted in a large body of scientific publications and other outputs that provide information guiding management decisions for harvested populations in Norway. While stakeholder engagement during the process varied between study systems, the science has been produced and is available to managers. Outcomes and impacts of this are: 1. guidance to improve decision making on managing harvested populations in Norway; 2. a new generation of young researchers with experience directing their scientific interests at issues of public interest/need; 3. the production of a collection of papers by SUSTAIN scientists that can be given to policy makers and managers; 4. SUSTAIN support for a final seminar, organized by NFR, to bring together scientists and managers (roughly scheduled for winter / spring 2021).

In this project, three of the strongest Norwegian scientific groups within ecology and evolution are joining forces to study combined impacts of climate change across marine, freshwater, and terrestrial ecosystems. These ecosystems are currently all affected by major anthropogenic stressors in addition to climate change, such as harvesting. Yet, the interactive effects of these stressors remain poorly understood, and they are generally studied separately within each system. Such interactions may alter ecosystem functions and processes in previously unexpected ways, also impacting the ability to provide ecosystem services. This project aims to increase our knowledge of these important issues, and develop improved frameworks for management strategies to ensure sustainable exploitation and promote ecosystem resilience and functioning. To achieve this general goal we will follow the general framework of a strategic foresight protocol, and employ a joint effort of theoretical development and empirical analyses of high quality data from three empirical case studies, one terrestrial, one marine, and one freshwater ecosystem. This project will establish a new national network including the strongest environmental research groups in Norway. A new generation of environmental biologists and research leaders will achieve a broad training by working on different aspects of the project within different ecosystems, in close interaction with researchers at all the partner institutions. The end users of the project are environmental policy and decision makers. These will be involved in the strategic foresight process by the establishment of a user panel composed by key management and Norwegian policy bodies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima