Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

PROSIN Europe

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

244735

Prosjektperiode:

2015 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

PROSIN Europe er et EU-nettverk som fremmer deltakelse fra norsk prosessindustri i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Nettverket samler bedrifter og FoU-miljøer i workshops, seminarer og på den årlige PROSIN-konferansen. Nettverket har jobbet aktivt med bedrifter som allerede er aktive innen EU samarbeid og utvidet dette til flere bedrifter. Aktiv deltagelse i SPIRE (cPPP) har vært viktig grunnlag for å etablere kontakter mellom europeiske konsortier og norske bedrifter. Det har gjennom perioden vært økt deltagelse. Eyde-klyngen har selv også oppnådd tildelingen gjennom samarbeid med andre europeiske nettverk

Flere bedrifter har vist interesse for å delta i EU samarbeid Flere prosjekter hvor norske bedrifter har fått tildeling Det er etablert kontakter med relevante miljøer i EU for videre samarbeid Det har vært arrangert møteplasser for relevante bedrifter Det er gitt bidrag til utforming av Horisont 2020 utlysninger og i kommende Horisont Europa utlysninger

PROSIN Europe bygger videre på PROSIN- Prosessindustriens arena for forskningsbasert innovasjon som ble etablert i 2010 for å fremme forsknings- og innovasjonsaktivitet i prosessindustribedrifter. Siden 2012 har PROSIN tatt på seg å samle norske aktører s om har arbeidet mot SPIRE og vært kanal for kommunikasjon fra og til arbeidet med å utforme plattformen. Dette har gjort at norsk prosessindustri var godt posisjonert når første utlysning kom i desember 2013. Flere konsortier er under etablering, og prosj ekter gjøres klar til å søke ila 2014. Vi ønsker å forsterke denne innsatsen. PROSIN Europe bygger videre på de tre satsingene i PROSIN: 1. PROSIN møteplasser: To faste årlige møteplasser: - PROSIN-seminaret som arrangeres i tilknytning til Forskningsr ådets Næringslivsdag (april) - PROSIN-konferansen som arrangeres i tilknytning til Arendalsuka (august) I tillegg har vi erfaring med å arrangere internasjonale workshops knyttet til spesifikke utlysninger og fagtemaer. 2. PROSIN kontaktnett: - ca 800 e nkeltpersoner innenfor de relevante forskningsmiljøene, bedriftene i prosessindustrien, en rekke leverandørbedrifter, støttende organisasjoner og offentlige aktører og de etablerte møteplassene i regi av PROSIN. Gjennom - samarbeidende organisasjoner: Nor sk Industri, Eyde-nettverket, Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF) 3. Aktiv deltakelse i SPIRE. PROSIN samler allerede de norske medlemmene i SPIRE (Hydro, SINTEF og Elkem), og har god erfaring med aktiv deltakelse i SPIRE-komiteer, -utvalg og på brokerage events; deling av informasjon ift disse, og det å bruke PROSIN møteplasser til innspill inn til SPIRE, og motsatt informasjon ut om utlysninger mv.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk