Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Semicolon samhandlingsarena

Tildelt: kr 49 999

Semicolon-prosjektet er nå avsluttet. Formålet var å fjerne hindringer for elektronisk samhandling. Spesielt vurdert var de semantiske, inter-organisatoriske og rettslige områdene, men også hvilke politiske føringer som til enhver tid har ligget til grunn. «Semicolon vil bidra til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor gjennom bedre elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer, ved at: - ressursene flyttes fra administrasjon til tjenesteyting - etater samarbeider om å løse oppgaver til nytte for innbyggere og næringsliv - etatene samarbeider for å levere offentlig tjenester av høy kvalitet uten hinder av virksomhetsgrenser og med fullverdig IT-støtte» Vi vil nå videreføre denne problemstilling gjennom å se på andre relaterte aspekter: Bruk av IKT i offentlig sektor kan sees på i flere lag: 1. Har etater og funksjoner de rette IKT-systemene. Fokus her vil være om systemene leveres innenfor budsjett og tid, og med riktig funksjonalitet. Behovet for å unngå «dataskandaler» er her et viktig anliggende. Det er ikke fokus i denne sammenheng. 2. Samhandlingen på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer: bruk av felles ressurser (felleskomponenter), felles begrepsforståelse (semantikk), og deling av felles informasjon (informasjonsforvaltning og åpne data). Viktige spørsmål er tilrettelegging av samhandling i form av regler og lovverk, men også i form av samarbeid og felles forståelse på tvers av etatsgrenser. Dette har vært Semicolon-prosjektets hovedfokus. 3. «Digitaliseringen» av offentlig sektor i sammenheng med hvilken drivkraft det offentlige kan ha i den totale samfunnsøkonomi. Fokus her vil være på de overordnede politiske mål, styringssystemer og organisering, med andre ord de politiske føringene. 4. Hvordan kan teknologien skape flere og innovative tjenester fra offentlig sektor, særlig helse- og omsorgssektoren. Hvilken drivkraft har teknologien for produktivtetsvekst og verdiskapning, og hvordan kan IT-industrien bidra?

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon