Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dialogkonferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer i psykoterapi i Norge

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

244891

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Geografi:

Psykoterapiforskning viser at ca. 40% ikke oppnår ønsket endring, og 10% blir forverret. Disse klientene sier sjelden fra om dette, og terapeuter oppdager heller ikke slike forløp. Vi trenger derfor mer pålitelige måter å evaluere utvikling/framgang (progresjon) i terapi, samt kvaliteten av samarbeidet mellom klient og terapeut i løpet av behandlingen (prosess). Det er især viktig å få tidlig informasjon fra klienter om manglende progresjon og ugunstig prosess, slik at terapeut og klient i fellesskap kan iverksette tiltak for å rette opp dette mens terapien pågår. Bruk av systematisk tilbakemelding (feedback) i psykoterapi er anbefalt som det mest lovende enkelttiltak for å oppnå dette, pluss at de samme data kan brukes i forskning på virksomme faktorer og endringsmekanismer i psykoterapi. Dette verktøyet har potensial til å øke bedringsandelen i psykoterapi, noe som dermed kan korte ned på ventelister og redusere offentlige kostnader. I Norge har ulike tilbakemeldingssystemer blitt innført, men det er gjort lite av systematisk evaluering av denne endrete praksisen. Fagmiljøer har derfor et behov for å møtes og dele erfaringer, og for å gi råd til andre som vurderer innføring av tilbakemelding. En dialogkonferanse med internasjonale hovedforelesere som står i front når det gjelder bruk av tilbakemelding både klinisk og i forskning, vil gi oss oppdatert kunnskap. Når vi i tillegg deler våre erfaringer og evalueringer, danner dette grunnlag for en kunnskapsbase om hvilke systemer som passer hvilke kontekster, samt drøfting av forskningsstrategi i bruk av data fra tilbakemeldingssystemene for å øke dette kunnskapsnivået. Fagfeltet som har tatt i bruk tilbakemelding og som vi henvender oss til i denne konferansen innbefatter fokus på barn og unges psykiske helse, transkulturelle faktorer, behandlingsforskning, herunder rus og psykiatri, tverrfaglige miljøer og ulike terapikontekster, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og vektlegging på kjønns- og brukerperspektivet.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet