Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: IEA Hydropower, Hydropower and Fish annex

Alternativ tittel: IEA Hydropower, Hydropower and Fish annex

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektnummer:

245198

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

IEA Hydropower (The International Energy Agency Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes)er en arbeidsgruppe bestående av medlemsland i International Energy Agency og andre som har en felles interesse i å fremme vannkraft over hele verden. Land som ikke er medlemmer av IEA kan også delta. Medlemsregjeringer enten delta selv, eller utpeke en annen organisasjon i hjemlandet for å representere dem i Executive Committee (ExCo). Medlemmene av Executive Committee of the Hydropower Agreement ser deres visjon som: "Gjennom tilrettelegging av verdensomspennende anerkjennelse av vannkraft som en veletablert og sosialt ønskelig energiteknologi, fremme utviklingen av ny vannkraft og modernisering av eksisterende vannkraft". Annex XIII, "Hydropower and fish" er en arbeidsgruppe som har som mål å jobbe fram saker med sikte på å sikre levedyktige fiskebestander i regulerte vassdrag.

IEA Hydropower (The International Energy Agency Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes) vedtok i februar 2013 å opprette et underprogram ved navn Fisheries Issues (Annex 13). Underprogrammet adresserer problemstillinger som belyser en bærekraftig vannkraftutnyttelse og samtidig forbedre vannkraftprosjekters økonomi. Bakgrunnen for dette ønsket er erkjennelsen av at fiskeressurser har avgjørende betydning for godkjenning og utforming av nye vannkraftprosjekt og forvaltning av eksiserende vannkraftanlegg. Dette har igjen avgjørende betydning for vannkraftens økonomiske rammer. Hovedmålet med underprogrammet er å dele informasjon om vannkraftens påvirkning på fisk og fiskeressurser, som kan øke kunnskapen og identifisere "best practice" løsninger for vannkraftdrift og avbøtende tiltak. En hovedaktivitet vil dekke utforming av nye vannkraftprosjekt, drift av eksisterende anlegg, samt modernisering av vankraftstasjoner med tilhørende utstyr og infrastruktur. Herunder vil det utarbeides forslag til forskningstema som blant annet vil omhandle de forskjellige deltakerlandenes forvaltningspraksis, hvordan internasjonale avtaler påvirker fiskeressursene i regulerte vassdrag, og løsninger for vassdragskontinuitet og vandring hos fisk. Underprogrammet ble etablert i oktober 2013, og i desember 2013 ble SINTEF Energi engasjert for å organisere programmet. Dette arbeidet vil i hovedsak innebære: -Forberedelser, reiser og deltakelse på fellesmøter i IEA hydropower, FI, og møter i ledergruppa - Koordinering, ledelse og organisering av møter og arbeid i IEA hydropower, FI. - Koordinere og utarbeiede rapporter og andre leveranser fra EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinering og informasjon fra IEA hydropower, FI til andre interessenter i Norge og internasjonalt, f eks partnere i CEDREN, myndigheter i Norge, andre FoU-miljø nasjonalt og internasjonalt, Forskningsrådet, EU, etc

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi