Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Alternativ tittel: Norwegian participation and contribution to EUs FCH JU program

Tildelt: kr 1,5 mill.

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den europeiske industrien. Men som det eneste av disse PPP-ene, er europeiske forskningsmiljøer representert i styre for FCH JU. Gjennom forskningsforeningen N.ERGHY (http://www.nerghy.eu/) bidrar representanter for forskningsmiljøene til å legge de strategiske føringene for programmet. N.ERGHY har 60 medlemmer som til sammen engasjerer rundt 2500 forskere i Europa. Fra norsk side er NTNU, IFE og SINTEF medlemmer av forskningsforeningen og Steffen Møller-Holst (SINTEF) har ledet Transport-delen av programmet fra 2008. Tilsvarende har industrigruppen rundt 100 medlemmer, hvorav en betydelig andel er små- og mellomstore bedrifter. Kommisjonen har allokert 667 mill Euro til hydrogensatsingen, mot at det til sammen synliggjøres 667 millioner Euro i private midler fra andre aktører. For perioden 2014-20202 (under Horizon 2020) er budsjettet dermed 1,33 milliard Euro. Programmet har to så kalte Innovasjonspillarer, Energy og Transport. Energy-delen av programmet er fokuserer på hydrogens rolle som energilagringsmedium for ikke-kontinuerlige energikilder (vind og sol), inkludert hydrogenproduksjon og sluttbruk i stasjonær energisektor. Transport-pillaren bidrar til kommersialisering av brenselcellekjøretøyer og etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i Europa. Gjennom dette NFR-støttede prosjektet har SINTEF formidlet og ivaretatt norske interesser i FCH JU og bidratt til nasjonal verdiskaping for industrien, ikke minst i SMB-er, i form av å videreutvikling av produkter og økt inngrep med et voksende internasjonalt marked for hydrogenteknologi.

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, Fuel Cells and Hydrogen Joimt Undertaking (FCH JU) under Horizon 2020, har et budsjett på totalt 1,33 milliard Euro for perioden 2014-2020. De tre offisielle deltakerne (eierne) i FCH JU er: 1) European Commission (EC) 2) Industrial Grouping (New Energy World) 3) Research Grouping (N.ERGHY) Fra norsk side er følgende FoU-miljøer medlemmer av N.ERGHY: - Norges teknings-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for Energiteknikk (IFE) og - Stiftelsen SINTEF SINTEF er representert i styret for N.ERGHY, gjennom Steffen Møller-Holsts verv som leder "Transportation Pillar", med ansvar for koordinering av en pan-Europeisk arbeidsgruppe på 29 personer. Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industriens tilsvarende representant for transport, Dr. Jörg Wind fra Daimler. Årlig utformes Annual Work Plans, og disse danner grunnlag for de årlig utlysninger. Magnus Thomassen og Anders Ødegård deltar i arbeidsgruppene, hhv Energy Pillar og CrossCuttingActivities Norske FoU-miljøer har gjennom N.ERGHY betydelig innflytelse på de prioriteringer som gjøres. Styrerepresentasjon sikrer at vi også kan påvirke FCH JU-programmets retning og innhold. Derigjennom er mulighetene for norsk deltakelse i FCH JU-prosjekter ivaretatt på den best mulige måte. Høsten 2014 er norske aktører med i 14 prosjekter i FCH JU-programmet, med en årlig omsetning på rundt 30 mill NOK. Ambisjonen for dette forprosjektet er at norske aktører skal få et enda bedre inngrep med EU-satsingen på området og hente hjem enda flere prosjekter med støtte fra fra FCH JU-programmet. Dette skal oppnås ved at mulighetene for å påvirke og delta i FCH JU skal formidles til norske aktører gjennom gjevnlig å informere om utlysninger og møteplasser for FCH JU i norske fora så som Norsk hydrogenforum, ved de årlige H2-seminarer og gjennom Hydrogenrådet, og likeledes formidle norske aktørers interesser tilbake til FCH JU og påvirke prioriteringene i EU.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi