Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Ledelse og videreutvikling av EERAs samfunnsfaglige JP e3s med spesielt ansvar for samfunnsaksept og samfunnsengasjement

Alternativ tittel: management and further develoopment of EERAs social scientific JP with particular responsibilit7y for public acceptance and engagement

Tildelt: kr 0,57 mill.

Denne aktiviteten er knyttet til å lede subprogrammet SP 1: public perception and engagement i EERAs joint programme e3s (economic, social and environmental impacts of energy policy and technology. Dette er også knyttet til deltalse i e3s sitt management board samt ulike strategiske aktiviteter. Med forankring i CenSES vil samarbeide og koordinere norske representanter i e3s og andre tilstøtende fora, bl.a IFE,Høgskolen i Sogn og Fjordane samt Vestlandsforskning. Videre vil vi spre informasjon og inkludere andre norske aktører innen fagområdet gjennom arbeidsmøter. Aktiviteten vil medføre jevnlig kontakt med Forskningsrådet minimum ifm møter i EU foraene og nasjonale møter/arrangement med EU-info på agendaen.

EU forsøker å fremme et nytt, mer miljøvennlig energisystem. Et viktig initiativ i denne sammenheng er SET planen. Den 17. april 2013 godkjente EERA et nytt Joint Programme som heter Economic, Environmental and Social Impacts of Energy Policies... - med akkronymet e3s. SINTEF og NTNU har begge vært aktive i dette nye initiativet som avviker fra de fleste andre JPs ved at det eksplisitt er orientert mot sosio-økonomisk og mer ikke teknisk energiforskning. Takket være bidraget fra Forskningsrådet (prosjektnr 224693/E20) har det vært enklere å delta i utformingen av e3s. Som det fremgår av bekreftelsene fra EERA, er undertegnede og Asgeir Tomasgaard, NTNU ansvarlige for tematikken public perception and engagement - SP 1. Skal vi imidlertid evne å ta den lederrollen fremover som EERA forventer, trenger vi ny finansiell støtte. Det er også viktig for å sikre nasjonal koordinering av relevante aktiviteter. Det er totalt vedtatt 5 delprogram der vi alså leder den første - SP 1. De andre har følgende tematikker: Analysis of Policies and R&D Choices (SP2) som leder av VITO, Belgia, Life Cycle Analysis (SP3) som ledes av Technalia, Spania, Energy System Modelling (SP4) som ledes av ENEA, Italia samt Low Carbon platform (SP5) som ledes av VTT, Finland. Vår SP 1 har følgende vedtatte struktur: WP 1.1 Surveys of public perceptions of and relations to sustainable energy WP 1.2 Framework of sustainable energy governance WP 1.3 Understanding how sustainable energy technologies and energy intermediaries may become embedded in society WP 1.4 Energy practices in households, organizations and companies WP 1.5 Governance and policy instruments enabling better public engagement WP 1.6 Innovation processes and commercialization of research based technology Med ny støtte fra Energi X kan vi enklere koordinere relevante aktiviteter.Flere detaljer i opplastede DoWs både for JP og SP1 Se også bekreftelse fra EERA sekretariatet om vår lederrolle.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi