Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Alternativ tittel: Handling of faults and interruptions in smart distribution grids

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

245377

Prosjektperiode:

2015 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet har undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere varighet av avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd. Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer for å detektere feil i nettet. Utnyttelse av denne informasjonen gir potensialer for reduksjon i både antall og varighet av avbrudd i strømforsyningen. Smartere feil- og avbruddshåndtering kan dermed oppnås gjennom at feil i nettet raskere detekteres, lokaliseres og isoleres. Dette gir en hurtigere gjenoppretting av strømforsyningen for de sluttbrukerne som har opplevd avbrudd. Sensorene kan også bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og dermed resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsfall. Informasjon om feil i nettet samles inn ved å knytte sensorene til driftskontrollsystemet og kombineres med informasjon fra ulike målinger i nettet til å beregne avstanden til feilstedet. Dette vil redusere tid til feilsøking og gi beslutningsstøtte for driftsoperatørene til å raskere kunne gjenopprette strømforsyningen. Utnyttelse av slike smartgrid-teknologier kan videreføres i et såkalt selvhelende nett, der digitale komponenter og kommunikasjonsløsninger utnyttes til å overvåke nettet for automatisk å oppdage feil, isolere feilsted og gjenopprette forsyning til øvrige deler av nettet. Resultatet vil være ytterligere reduksjon i antall avbrudd og avbruddsvarighet. Feilindikatorer, fjernkontroll, beregning av avstand til feilsted er i ferd med å testes/demonstreres i ni forskjellige nettdeler hos tre ulike nettselskaper. Den nye funksjonaliteten har gitt forbedrede arbeidsprosesser og beslutningsstøtte for feil- og avbruddshåndteringen. Dette vil bidra til å redusere driftskostnadene. I prosjektet er det utviklet en beregningsmetodikk og et verktøy for analyse av leveringspålitelighet hensyntatt slik smartgridteknologi. Dette er tatt i bruk hos ett av nettselskapene og har vært testet på reelle nett i samarbeid med bachelor- og masterstudenter. Prosjektet har avdekket potensialer for hurtigere feillokalisering, med reduksjon av både avbruddsvarighet og antall delavbrudd. Beregninger viser at avbruddskostnadene (KILE) kan reduseres med 30-50 % ved bruk av kort- og jordslutningsindikatorer og fjernstyrte seksjoneringsbrytere sammenlignet med dagens feil- og avbruddshåndtering. Det er estimert et potensial for Norge totalt på ca 125 MNOK pr år, i reduserte avbruddskostnader ved feil i høyspennings distribusjonsnett (1-22kV) som følge av å ta i bruk feilindikatorer og fjernstyrte brytere.

Prosjektet vil undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi og -funksjonalitet kan utnyttes for å oppnå en bedre feil- og avbruddshåndtering i distribusjonsnettet og til å redusere kostnader ved ikke levert energi (KILE) på en samfunnsmessig rasjonell måte. Et viktig element i smarte distribusjonsnett er ulike sensorer som kan indikere feil som kortslutninger og jordslutninger. Utnyttelse av informasjon som slik teknologi gjør tilgjengelig, innebærer potensialer for reduksjon i både antall og varighet av avbrudd for sluttbrukere. Sensorene kan utnyttes for smartere feil- og avbruddshåndtering gjennom raskere feildetektering, -lokalisering og isolering av feilstedet etter feil i distribusjonsnettet. Feilindikatorene kan knyttes til driftskontrollsystemet vha. Remote Terminal Units for innsamling av tilstandsinformasjon. Disse kan videre tilknyttes målere for innhenting av informasjon fra f.eks. spennings-målinger. Feilindikatorene vil også kunne bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsdipper. Målinger i nettet og estimering av feilsted, kombinert med beregninger av KILE, kan også utnyttes til å etablere beslutningsstøtte for smartere koblinger fra driftssentralen. Utnyttelse av slike smartgrid-teknologier kan videreføres i et såkalt self-healing (selvreparerende) nett. For at nettselskapene skal bli trygge nok til å ta de nødvendige stegene for å ta den nye teknologien i bruk, må utstyret testes og demonstreres for å verifisere funksjonalitet og ønsket effekt for leveringspåliteligheten. Det må også utvikles ny metodikk som kan brukes til å kvantifisere effekten og til kost-nytte analyse av å ta i bruk teknologien. Den nye metodikken vil ha som formål både å identifisere hvor i nettet potensialene finnes og hvor løsningene er lønnsomme, og som beslutningsstøtte i driften. Prosjektet vil bidra til økt netteffektivisering, mer effektive arbeidsprosesser og reduserte KILE-kostnader.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi