Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Alternativ tittel: Women reaching the top - University of Stavanger in movement and in balance

Tildelt: kr 3,3 mill.

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen, samtidig som konkrete tiltak vil iverksettelses for å heve prosentandelen kvinner i professorat. Målsettingen er å øke andelen kvinnelige professorer til 27.5 prosent innen prosjektslutt. TilTopps vil bestå av tre komplementerende arbeidspakker som vil bidra til å nå målet: 1. Ledelsesendring: med fokus på forankring av TilTopps, samt bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen. En kvalitativ studie ved TekNat, utført av Nettverk for kjønnsforskning, har identifisert barrierer og vil gi grunnlag for videre organisatoriske tiltak. Vi er også i ferd med å kartlegge forskningsmiljøene ved UiS. I denne kartleggingen vil vi inkludere ledere på nivå 4, det vil si forskningsledere/prosjektledere som ikke har formelt personalansvar. Det er vesentlig å dokumentere hvordan disse ledere fikk sin stilling, altså kriteriene for utvelgelse av prosjektledere samtidig som vi får muligheten til å også kunne øke deres kompetanse på kjønn og kjønnsbalanse. Slik håper vi å komme vi et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning, da tidligere forskning har vist at både menn og kvinner (men kanskje spesielt kvinner) profitterer inkluderende og velfungerende forskningsmiljøer. 2. Opprykks-program: programmet vil inkludere en prøveevaluering for kvinner nær opprykk, for å identifisere eventuelle forbedringspunkter. Programmet vil gi støtte og motivasjon, og vil inkludere skrivekurs, midler til nettverksbygging, internasjonalisering, mobilitet eller publiseringsmidler, tilrettelagt til kandidatenes individuelle behov. I tillegg vil vi intervjue alle tidligere og nåværende deltakere i opprykks-programmet, for å dokumentere deres erfaringer, og finne ut hvilken rolle prosjektets midler og tiltak har spilt i deres karriereutvikling. Dette vil gi oss muligheten til å vurdere prosjektet fra en annen vinkel, samtidig som vi kan få mer informasjon om deltakerens behov og prioriteringer (f.eks. i forhold til tiltak som tilbys i prosjektet). Med den informasjonen, vil vi kunne få et bedre bilde av prosjektets omfang, og vurdere eventuelle forandringer som kan bidra til at fremtidige og nåværende deltakere får et større utbytte av prosjektets tilbud. 3. Rekruttering: vi vil identifisere og implementere nye måter å rekruttere utenfra på, slik at rekrutteringsbasen altså søkere til utlyste stillinger blir større, og forhåpentligvis også mer kjønnsbalanserte. Dette gjør vi fordi vi gjennom sonderinger har fått tilbakemelding om at enkelte tiltak kan gjøre Universitetet i Stavanger mer attraktive som arbeidsgiver både nasjonalt og internasjonalt, og fordi vi håper disse tiltakene skal komme alle fremtidige ansatte til gode, samt bedre kjønnsbalansen innenfor utvalgte fagområder. TilTopps er viktig for å øke balansen i akademiske toppstillinger, men vil i tillegg ha en viktig symbolsk verdi fordi prosjektet synliggjør UiS sin dedikasjon til problemstillingen. Toppledelsen ved UiS bidrar aktivt i prosjektet med forankring, implementering og kvalitetssikring av tiltakene. Prosjektets nettside: www.uis.no/tiltopps

Se resultatrapport for grundigere svar her. TilTopps-prosjektet har deltatt i samfunns og intern debatten når det gjelder kjønnsbalanse. Vi er det Universitetet som har nest høyest økning av antall kvinnelige professorer, med over 10 % på tre år. Til-Topps-prosjektet nådde målsettingen ved oppstart som var å øke fra 21 % til 28 % med god margin, per desember 2018 var vi opp i 31,7 % kvinnelige professorer. Vi forventer også at flere av deltakerne i opprykks prosjektet vil nå målet om å bli professor innen 2019. Vi har også for første gang med initiativ fra TilTopps prosjektet startet vårt eget UiS-basere ettårige forskningsledelsesprogram med fokus på forsknings- og prosjektledere uten personalansvar som et av tiltakene i lederpakken.

Vi har ved Universitetet i Stavanger 45.2 % kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 % kvinnelige professorater. Dette vil vi endre på. Gjennom Kvinner tiltopps - UiS i bevegelse og balanse vil vi starte en langsiktig satsing med fokus på bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen, samtidig som vi vil iverksette konkrete tiltak for å heve prosentandelen kvinner i professorat. Vår ambisiøse målsetting er å øke andelen kvinnelige professorer til 27.5 % innen prosjektslutt! TilTopps består av fire komplementerende arbeidspakker som vil bidra til å nå dette målet: 1. Ledelsesendring: med fokus på forankring av TilTopps, samt bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen. En kvalitativ studie på TekNat vil identifisere barrierer og vil gi grunnlag for organisatoriske tiltak. 2. Opprykksprogram: prøveevaluering for kvinner som er nær opprykk for å identifisere eventuelle forbedringspunkter. Programmet skal gi støtte og motivasjon og vil inkludere skrivekurs, midler til nettverksbygging, internasjonalisering, mobilitet eller publiseringsmidler, tilrettelagt til kandidatenes individuelle behov. 3. Mentorprogram: kvinner i rekrutteringsstillinger ved TekNat vil få en erfaren mentor for å redusere frafallet av kvinner i postdoktorperioden. 4. Rekruttering: vi vil identifisere og implementere nye måter å rekruttere utenfra på, slik at søknadsmassen til utlyste stillinger blir større og mer kjønnsbalansert. Dette gjør vi fordi vi gjennom sonderinger i forkant har fått tilbakemelding om at presset i arbeidsmarkedet i Stavanger er så stort at det vanskeliggjør arbeidet med å bedre kjønnsbalansen. TilTopps er viktig for å øke balansen i akademiske toppstillinger, men vil i tillegg ha en viktig symbolsk verdi fordi prosjektet synliggjør UiS sin dedikasjon til problemstillingen. Toppledelsen ved UiS bidrar aktivt i prosjektet og vil være ansvarlig for forankring, implementering og kvalitetssikring av tiltakene.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse