Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksindustrien

Alternativ tittel: Autonomous robotic cleaning solutions for the fisheries- and aquaculture industries

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

245465

Prosjektperiode:

2015 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Integrasjonen av vaskeutstyr med roboten har blitt gjennomført. Robotens rekkevidde og bevegelsesmønster er slik at ved vask av Baader 142 sløyemaskin er dette slik man ønsket.Det ble videre utviklet og implementert et preprogrammert bevegelsesmønster for grovspyling og skumlegging av vaskeobjektet.Vaskansvarlig ved MOWI`s anlegg på Ulvan har sett hvordan roboten utfører disse oppgavene og er klar på at dette ser veldig lovende ut. Det er klart at det skal legges mye innsats i å utvikle et perfekt vaskemønster mot de forskjellige vaskeobjekter som man ønsker hygienisk vedlikehold på. Kompleksiteten og vanskelighetsgraden i selve programmeringen er så stor at det bør forskes på nye metoder for å forenkle denne prosessen. Det er også lagt ned en betydelig innsats i den delen som omhandler maskinsyn og detektering av smuss.Det er utført en masteroppgave hos NTNU på dette feltet med tilgang til alt av dagens utstyr i belysning og kamerateknikk.Etter at sluttrapporten er ferdig vil det bli møter hvor veien videre skal stakes ut.

Aquatiq AS er en ledende leverandør av hygieniske vaskeløsninger til næringsmiddelindustrien nasjonalt og internasjonalt. Forventningene var store til dette prosjektet som har som utgangspunkt,- en robotisert vaskeløsning hvor man ville utforske mulighetene for en adaptiv robotisert løsning basert på maskinsyn teknologi. Etter endt forskningsperiode har man frembrakt en konstruksjon som er hygienisk designet og fullt vaskbar. Det er videre en konstruksjon som lar seg produsere i forskjellige størrelser etter behov. Roboten har seks frihetsgrader som tillater den å bevege vaskedysen i hvilken som helst vinkel man ønsker. Det er styrings teknisk utviklet en egen software som kjører i en forprogrammert bevegelsesbane mot vaskeobjektet som har vært en Baader 142 sløye maskin. Det er i prosjektet også forsket mye på maskin syn teknologi for en adaptiv styring av roboten. Resultatene tyder på at det er teknologiske barriærer som må brytes i form av nyvinninger og mer forskning.

Aquatic Concept Group (ACG) skal gjennom prosjektet ROBOWASH utvikle autonome robotiserte vaskeløsninger som erstatter manuelle vaskerutiner innenfor produksjon/foredling av fisk og næringsmidler generelt. Dette sikrer mattrygghet gjennom tilpasset vasking ved bruk av avansert maskinsynteknologi. Autonome vaskeroboter vil eliminere den menneskelige risikofaktoren, bidra til større kontroll, styring med og reduksjon av energi, vann og kjemikalier og ved det redusere utslippet til resipienten. Dette bidrar til å gjøre industrien enda mer bærekraftig. Manuell vasking er arbeidskrevende og utsetter operatørene for vanndamp og risiko for eksponering av kjemikalier, derfor har robotisering en viktig helsemessig side. Det benyttes store ressurser til vasking og en automatisering vil bidra til å redusere arbeidskostnadene vesentlig. For Marine Harvest sitt eksisterende anlegg på Hitra vil en redusert vasketid på ca. 45 % per natt bidra til redusert behov for rengjørere, frigi opp til 17 % produksjonstid og/eller vedlikehold av produksjonsutstyr og prosesslinjer. Marine Harvest Norge er Norges største leverandør av matvarer og verdensledende innen produksjon og salg av atlantisk laks. Det er nå under planlegging et nytt produksjonsanlegg på Jøstenøya, Hitra. Dette anlegget vil bli av de største i verden og installasjon av autonome robotiserte vaskesystemer vil ha stort fokus og dette prosjektet vil bidra vesentlig til dette. ACG er ledende i Norge innenfor vaskemidler og vaskeutstyr til havbruksindustrien med en markedsandel på 70 %. Denne posisjonen vil bli styrket i tillegg til at muligheten for å bygge ut det internasjonale marked vil bli betydelig som et resultat av prosjektet. Bare i Norge vil dette bety øket omsetning på minst 100 mill. NOK/år. Prosjektet vil sørge for at de riktige robotleverandørene blir involvert i og etablert som partnere i prosjektet. Samtidig vil prosjektet også øke samspillet mellom utstyrsleverandører, brukere og FoU for utvikling av avansert teknologi mot en tradisjonell næringsmiddelindustri

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena