Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Alternativ tittel: Improved gender balance at University of Agder

Tildelt: kr 4,6 mill.

Balanseprosjektet ved Universitetet i Agder fikk innvilget et halvt års forlengelse, og varte derfor ut 2018. Prosjektet har siden sommeren 2015 hatt som hovedmålsetting å øke andelen kvinner i toppstillinger ved hjelp av en rekke tiltak (forhåndsvurdering av professorkompetanse for kvinnelige 1. amanuenser, lete-og-finne-komiteer for rekrutterings-prosesser, og har siktet på å identifisere strukturer og kultur som hindrer likestilling. Det tar tid å endre kultur, men gjennom økt kunnskap om, forståelse for og fokus på likestilling, synes vi å se en holdningsendring og større interesse for problematikken internt. Våren 2019 fikk vi Varig Virknings-midler, og har arbeidet med å ferdigstille 4 videofilmer som danner opptakten til 4 temaer i et lederutviklingsprogram.

Andelen av kvinnelige professorer har økt fra 19% til 28% og vi tror på en videre økning i løpet av de nærmeste årene. 26 kvinnelige førsteamanuenser har fått en forhåndsvurdering, 4 har søkt og fått opprykk og flere har søkt eller jobber med søknad. Prosjektet har flyttet litt på både strukturer og holdninger. Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA har fått tilsagn til et nytt Balanseprosjekt (FEMPROF). Dette er en direkte konsekvens av KABAL. Sentrale personer fra Kabal vil i et nytt prosjekt forske videre på "Alternative veier" og det inngår også en tiltakspakke om opprykk. I tillegg er også sentrale "Balanse-personer" hyret inn av fakultetet for teknologi og realfag, som har utfordringer ifht kjønnsbalanse, for å bistå med å analysere og avdekke de reelle årsakene og foreslå tiltak. Lederutviklingsmodulen er også i gang, og vil i første omgang fortsette ut 2020. Her er videomaterialet som ble ferdigstilt våren 2019 sentralt.

Ved hjelp av tiltak rettet mot kultur, struktur og ledelse vil Universitetet i Agder gripe fatt i egne likestillingsutfordrdinger for å kunne bidra til økt likestilling i akademia og også være en driver for økt likestilling i egen region. Prosjektet er rettet mot ulike grupper: Ledelse, Likestillings- og inkluderingsutvalget, kvinnelige førsteamanuenser, rekruttering av kvinner samt dels mot arbeidsmiljøet. Ved hjelp av tiltak som lederutvikling, Search- and find-komiteer og professorvurdering for kvinnelige førsteamanuenser vil Universitetet i Agder øke kunnskapen og bevisstheten om viktigheten av kjønnsbalanse, samt bidra til bedret kjønnsbalanse. På grunn av begrensninger i de bevilgete midlene, vil miljøer med størst potensiale for bedre kjønnsbalanse, bli prioritert. Varig virkning: Prosjektet består av et 4-trinns opplegg rundt 4 temaer som følger hverandre i en progresjon. Hvert semester i 2019 og 2020 vil ha sitt tema. Trinn 1: Kartlegg landskapet. Maskuliniteten i akademia Trinn 2: Finn din vei. Det er flere veier til toppen Trinn 3: Finn dine faglige venner. Om samarbeidets merverdi Trinn 4: Ta med de unge. Det er til hjelp for alle parter Til hvert tema produseres en video. Videoene skal presentere sine temaer gjennom intervjuer og formidling av kunnskap. Hver video skal være fritt tilgjengelig og vil kunne tjene som «teaser» og opptakt til diskusjon. Videoene vil danne grunnlaget for en halv dags behandling av temaene på universitetets ledersamlinger og at samme tema følges opp på fakultetsvise samlinger. Det søkes om midler til å få sluttført videoproduksjonen og å få implementert opplegget, altså «sett det i bruk» på første ledersamling som skal være i mai 2019, og sikre oppfølging på fakultetene og overlevering av videre oppfølging i organisasjonen. UiA ønsker at videoene skal formidle problemstillingene ut i sektoren og er innstilt på å legge ut og dele dem utover prosjektets nedslagsfelt, og også utover de som er involvert i Balanseprogrammet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder