Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

RobustNot. Levetid til nøter i lakseoppdrett: Dokumentasjon av slitasje og aldring for utvikling av robuste oppdrettsnøter.

Alternativ tittel: RobustNet

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

245485

Prosjektperiode:

2015 - 2018

Geografi:

Samarbeidsland:

Hovedmålet for prosjektet er å etablere kunnskap, testmetoder og retningslinjer for utvikling av mer robuste oppdrettsnøter. Dette vil bidra til økt bærekraft i havbruk, ved redusert rømming og lavere forbruk av nøter. Prosjektet frambringer ny og viktig kunnskap om forhold som påvirker levetid og styrke til not under produksjon av fisk. Levetiden til oppdrettsnøter er blant annet avhengig av fysiske, kjemiske og biologiske belastninger fra utstyr og miljø, not-materialer og overflatebehandling, og hvordan nota håndteres. Dette er erfart av produsenter og brukere av oppdrettsnøter, men lite av dette har vært vitenskapelig studert og dokumentert. Med grunnlag i forskningsaktiviteter i prosjektet og industripartnernes erfaringskunnskap utvikles nye testmetoder og testprosedyrer for vurdering og dokumentasjon av egenskaper til notlin utsatt for forskjellige former for slitasje og svekkelse som oppstår under drift. Det er fokus på kontaktslitasje, slitasje ved vask av not og skader som følge av feil kjemikaliebruk og uhell. I tillegg legges det vekt på å utvikle objektive måle- og testmetoder for notlin som hele bransjen står bak, slik at man kan utvikle bransjestandarder og gi kunnskapsbaserte innspill til framtidige revisjoner av norsk standard NS9415. Dette inkluderer også pågående revidering av NS9415, hvor prosjektet har bidratt med konkrete endringsforslag. Prosjektet har ført til etablering av et miljø som arbeider med å løse felles FoU-utfordringer for å fremme innovasjon innen utvikling av nøter i havbruk. Dette miljøet har form som et bransjeforum for notprodusenter på det norske markedet, og inkluderer også ledende forskningsmiljø på området. Resultater fra prosjektet antyder at de viktigste årsakene til svekkelser og skader på not er strukturelle endringer i notlinet (krymping) og slitasjeskader fra kontakt med utstyr som kjetting-komponenter, flytekrage, høytrykksspyling-utstyr og annet. Prosjektet har utarbeidet spesifikasjoner på utstyr for måling av motstandsdyktighet mot slitasje, slik at man kan få verktøy til utvikling av forbedrede produkter i så måte. Prosjektet har undersøkt om nylonfibrene (polyamid 6, PA6) som notlinet er bygd opp av kan medvirkende til observert reduksjon i styrke i brukte nøter. Undersøkelser av notlin med 50% målt reduksjon i maskestyrke viste at strekkstyrken til polyamidfibrene i notlinet ikke fremviste samme grad av styrkereduksjon. I tillegg ble fibrene undersøkt kjemisk. Undersøkelsen viste at fibrene har en mikrostruktur som er meget like nye fibre. Dette underbygger funn som tilsier at styrkereduksjon i brukte nøter hovedsakelig skyldes strukturelle endringer i notlin og ikke svekkelser i råmateriale. En vitenskapelig artikkel publisert på OMAE2017-konferansen i juni 2017 presenterer en undersøkelse av tradisjonelle notlin-materialer utsatt for desinfiseringskjemikalier i forbindelse med drift og service. En rekke tester ble utført for å studere korttids-effekten av forskjellige konsentrasjoner av desinfiserings-kjemikalier på styrken til tradisjonelt Raschel-strikket Nylon notlin. Simulert søl av fortynnet hydrogenperoksid på hoppenettet under avlusing påvirket ikke styrken til notlinet. Under overflate reagerte Hydrogenperoksid med begroing og dannet oksygengass, men dette resulterte ikke i redusert styrke i notlin. De utførte testene indikerte som forventet at en enkel simulert bade-desinfeksjon utført på notverksted ved bruk av pereddiksyre (Aqua Des) ikke vil påvirke styrken til notlin. Men hvis konsentrasjonen av Aqua Des ble økt fra 1 til 10%, resulterte behandlingen i en styrkereduksjon på 3-6%. Simulert søl av konsentrert Aqua Des på hoppenett med notlin med kobberimpregnerings-rester resulterte i en kraftig reduksjon i styrke på 45%. Dette styrketapet var sannsynligvis en konsekvens av en kjemisk reaksjon mellom kobber og Aqua Des, og ubehandlet notlin opplevde ikke tap i styrke ved samme kjemiske eksponering. Disse funnene fra bruk av Aqua Des bør også gjelde for andre desinfiseringskjemikalier med pereddiksyre med handelsnavn som for eksempel Perfectoxid og Addi Aqua. Prosjektet har også identifisert og tatt tak i utfordringer med definisjon og måling av dimensjoner til notlin som brukes i oppdrettsnøter, inkludert maskestørrelse, trådtykkelse og soliditet. Det ble konkludert med at det er et behov for å komme fram til objektive målemetoder, og det arbeides med å definere måleutstyr basert på bildebehandling.

The project will produce important new knowledge about factors that affect the lifetime and strength of nets in fish cages for aquaculture. The lifetime of nets depends on several factors including chemical, biological and physical strains from the environment, raw material properties and how the net is handled. These factors have been identified by manufacturers and users of nets, but have been subjected to limited scientific studies and documentation. Based on research activities in the project and know-how provided by the industry partners, new test methods and test procedures will be developed to assess and document mechanical properties of netting subjected to various forms of wear and deterioration that occur during operation. There will be a special focus on contact wear, wear during washing of nets and aging as a result of chemical use. These are issues of particular interest in relation to damages found on nets used in fish aquaculture. Emphasis will be kept on developing objective measurement and test methods for netting, to establish a basis for industry standards and provide input to future revisions of national and international technical standards. The project will lead to the creation of a consortium of companies, which will work together to solve common R & D challenges for promoting innovation in the development of aquaculture nets. This consortium will include manufacturers of fish nets in the Norwegian aquaculture industry and relevant research environments. The results will stimulate innovation through the development of more robust and secure net cages and by providing advice on how nets should be treated, for example during removal of bio-fouling and parasites. More robust nets will have improved resistance against deterioration from wear and aging, and will thus better maintain strength and other mechanical properties in operation. This will help to reduce escapes of farmed fish and ensure more efficient use of resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning