Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for fisketransportvann basert på UV-teknologi for å imøtekomme nye norske krav

Alternativ tittel: Development and optimization of norwegian treatment systems for ballast water based on UV-technology to fullfill new requirements from USA

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

245494

Prosjektperiode:

2015 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

Den overordnede idéen med prosjektet er å videreutvikle og optimalisere miljøvennlig vannrenseteknologi for å redusere risiko for overføring av sykdomsfremkallende agens under fisketransport iht. den nye Transportforskriften (FOR-2014-04-11-528). Utvikling av en miljøvennlig renseteknologi som kombinerer fysisk separasjon (filtrering, kavitasjon etc.) og UV-bestråling, sammen med eventuelle andre desinfiseringsmetoder, krever også at det tas hensyn til faktorer som konstruksjon av fiskefartøyet, mannskapets kompetanse, daglige rutiner for vask og desinfisering av utstyr/overflater etc. Implementering av slike hensyn vil være nødvendig for å tilfredsstille nye og strengere krav, fra både norske myndigheter og brønnbåteier. Sistnevnte er avhengig av dette for fortsatt konkurransedyktighet i det norske og internasjonale markedet. Målet med FoU-arbeidet vil være avgjøre optimale betingelser for dimensjonering, drift og styring av teknologien for effektiv fjerning av de organismene som kreves iht. regelverket, samtidig som energiforbruket minimaliseres. Nøkkeldata vil i størst mulig grad hentes inn gjennom forsøk i laboratorieskala, med utstrakt uttesting av ulike parametere og optimalisering. De første resultatene viser at UV bestråling alene er svært effektiv for å inaktivere de relevante fiskepatogener som ble utvalgt for dette prosjektet; dvs Salmonid alfavirus (SAV) som forårsaker pankreassykdom (PD) og amøber som forårsaker amøbiske gjellesykdom (AGD). Derimot, AGD var veldig resistente til klor- og ozon- behandling men ikke SAV. Ingen synergisk effekt kunne bli observert med kombinasjon av UV bestråling og klor-behandling. Deretter ble uttesting i større skala på NIVA's smitteforsøk rom gjennomført for å verifisere disse lovende resultater fra laboratorium studiet i fiskevann, istedenfor rent vann. Resultatene bekreftet laboratoriets studie resultater; like mye SAV ble inaktivert i fiskevann med samme minimum UV dose. Omtrent 1m3 testvann ble brukt for hver test i hvilket hvor minst 30 fisker har svømt i minst 3 uker; dvs representativ vannkvalitet av fiskevann under brønnbåt transport. Utfordrende vannkvalitet til testvannet ble bekreftet med kjemiske analyser i laboratoriet. Testen ble kjørt med og uten filter i forkant til UV behandling; ingen forskjell kunne bli observert da ingen levende SAV ble detektert i alle behandlet vann prøver, mens det var fortsatt like mye levende SAV i kontroll vann (etter pumping men uten behandling) enn i testvannet før behandling. Det har dessverre vært vanskelig å bekrefte behandlingseffekts resultater om bord i brønnbåt pga logistikk utfordringer ved SAV-utbrudd. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom brønnbåteiernesforening, 4 renseteknologi/utstyr underleverandører (Mentum AS, Xylem AS, Moss Hydro AS, Redox AS), 4 laboratorier/forskningsinstitutter (Norsk Institutt for Vann forskning, Veterinær Institutt, SINTEF og Labora AS) og 3 regelverk representanter (Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet og DNV-GL).

Forskningsresultatene fra prosjektet bekrefter til myndighetene og næringsindustri at minimum UV-dose påkrevd i det nye PD-regelverket som trer i kraft i 2020 er tilstrekkelig for SAV. De fleste nye bygd brønnbåt har installert om bord et rensesystem basert på UV-teknologi som er miljøvennlig. De opererer UV-teknologi med UV doser som skal være lik eller høyere enn den minimum påkrevd UV dose; i.e. 25 mJ/cm2. Dermed burde være færre og færre PD-utbrudd. Men det registreres allikevel mange PD-utbrudd hvert år ved norske kysten. Dermed gjenstår det å bekrefte at behandlingseffekt om bord i brønnbåt er lik enn observert under dette prosjektet og/eller trengs det mer forsknings for å finne ut andre mulige vektor av SAV enn brønnbåt.

Kombinasjonen av filtrering og ultrafiolett bestråling (UV-bestråling) er vist å være en effektiv metode for desinfeksjon av ulike vanntyper, også for rensing av fisketransportvann på fiskefartøy. En kjemikaliefri rensing av ballastvann har mange fordeler. Det er imidlertid noen problemer som må løses for at norske UV-teknologier skal lykkes på det store norske markedet for behandlingssystemer for fisketransportvann. Den overordnete målsettingen i prosjektet er å videreutvikle og optimalisere renseteknologier for fisketransportvann som kombinerer filtrering, UV-bestråling og andre desinfiseringsmetoder. Dette for å tilfredsstille nye norsk Transportforskrift krav, og derved være konkurransedyktige nasjonalt. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom 5 norske leverandører av renseteknologi for behandling av sjøvann, brønnbåteierforening, en Diagnostic laboratoriet i Nord-Norge og 3 forskningsinstitutter. I tillegg er prosjektet støttet av 4 forskjellige myndighetsrepresentanter, asnvarlig for norsk regelverk. I prosjektet vil det bli gjennomført forsøk i laboratorieskala og i fullskala. Resultat fra forskningen skal bidra til å løse: - Problemene med partikkelfjerning som alle behandlingsteknologier for sjøvann i dag sliter med - Problemer med usikker effekt overfor UV-robuste fiskepatogener - Problemene med manglende analyseverktøy for å bestemme overlevende organismer før og etter UV-behandling - Problemer med usikker effekt og høyt energiforbruk ved fullskala UV-behandling av fisketransportvann FoU-resultatene vil bli benyttet for å komme fram til riktige betingelser for dimensjonering, drift og styring av teknologiene for effektiv fjerning av de organismene som kreves i.h.t. regelverket, samtidig som energiforbruket holdes lavest mulig. Prosjektet vil bidra til økt salg og økte markedsandeler for industripartnerne.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning