Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Missing Link: A Corpus of Archival and Contemporary Ume Saami

Alternativ tittel: Missing Link: Korpus av eldre og nyere umesamisk

Tildelt: kr 2,6 mill.

Målet med prosjektet Missing Link er å lukke et betydelig gap i forståelsen av den samiske språkgruppen, fordi nåværende informasjon om og dokumentasjon av umesamisk er meget mangelfull. Selv om umesamisk var selveste hjørnesteinen for det første samiske skriftspråket i Sverige, samt sentral i tidlig samisk språkforskning, har dette språket blitt grovt oversett i det 20. århundre. Mesteparten av vår nåværende kunnskap om umesamisk er basert på dialekten til kun én taler som ble dokumentert av Wolfgang Schlachter i 1940 i Máláge/Malå. Schlachter sin ordbok og tekstsamling (1958) har forblitt den eneste omfattende samlingen av umesamisk. Grunnleggende tekstsamlinger fra andre umesamiske dialekter har ikke blitt publisert. På grunn av vår manglende kunnskap om umesamisk og dets dialekter er språkets historiske forhold til andre samiske språk slik som sydsamisk, pitesamisk og lulesamisk fortsatt uavklart. Selv om umesamisk tidligere har vært snakket både i Norge (Nordland) og i Sverige (Västerbotten og Norrbotten), har språket blitt dokumentert bare i Sverige. Per i dag er umesamisk det mest truede av de fem samiske språkene i Sverige, og mangel av representative og tilgjengelige språkmaterialer er også et hinder for revitalisering av språket. Prosjektet har til hensikt å bygge opp et språkkorpus som skal gjøre mer materiale tilgjengelig for videre språkvitenskapelig forskning samt for det umesamiske samfunnet. Korpuset skal bestå av transkripsjoner av arkiverte lydopptak som representerer det umesamiske språket i den siste halvdelen av 1900-tallet. Det elektroniske korpuset med et flerspråklig grensesnitt skal gjøre materialet nyttig for både det umesamiske samfunnet og det internasjonale forskersamfunnet, med hver sine individuelle formål. Prosjektet har også til hensikt å produsere en trykt samling av umesamiske tekster samt redigerte arkivmanuskripter og forskningsartikler som baserer seg på ny kunnskap om dette lite kjente nordiske urfolksspråket.

The aim of the project "Missing Link: A Corpus of Archival and Contemporary Ume Saami" is to close a significant gap in our understanding of the Saami language chain, as the state of knowledge and documentation of Ume Saami, the Saami vernacular historically spoken in the Åsele, Ume and Pite lappmarks and the adjacent areas of the Västerbotten and Norrbotten counties of Sweden and the Nordland county of Norway, is severely insufficient. Until recently, Ume Saami has been almost synonymous with the idiolect of Lars Sjulsson as documented by the German researcher Wolfgang Schlachter in the 1940s in Máláge/Malå. Schlachter's publication in 1958 has remained the only extensive collection of primary materials so far. Primary textual materials from other dialects of Ume Saami have remained unpublished. Due to our insufficient knowledge of Ume Saami and its dialects, its position in the Saami language chain is still unsettled. Today, Ume Saami is the most endangered of Sweden's Saami languages and the absence of representative materials is also an obstacle for language revitalization too. The result of the project is a corpus that will make primary materials for further grammaticographical and lexicographical exploration available. It will contain transcriptions of archival sound recordings and spontaneous narratives representing contemporary Ume Saami. The corpus will be designed multilingually so that both the Ume Saami community as well as the international research community can benefit from the primary materials for their individual purposes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning