Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Personlig mobil LæringsArena

Alternativ tittel: Personal mobile Learning Arena

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en personlig, adaptiv mobil læringsarena (Personlig mobil Læringsarena - PLA)rettet inn mot elevgrupper i skole og voksenopplæring som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen. Partnere er Ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke skoler, både offentlige og private.Læringsarenaen skal tilby digitalt lærestoff som er tilpasset og skreddersydd til elevens ferdighetssnivå og ønsket læringsstil. Dette kan realiseres gjennom å koble data om elevens faglige progresjon og ferdighetsnivå med tilgjengelige og relevante (primært digitale)læringsressurser slik at eleven kan tilbys lærestoff som er tilpasset den enkelte elevs behov, interesser, ferdighetsnivå og preferanser når det gjelder presentasjonsform.. I det første året av prosjektet er det utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen blir evaluert våren 2016 og evalueringen gir godt grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Evalueringen omfattet 11 elever i alderen 13 og 17 som brukte innholdet som var laget for prosjektet. Elevene ble rekruttert gjennom DysleksiNorge, som også er partner i prosjektet. Utprøvingen ble gjennomført hjemme hos elevene, på ulike steder spredt over hele Østlandet. Alle elevene hadde dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser når det gjelder lesing, Vi brukte blikksporingsverktøy og delte gruppen inn i to: Den ene gruppen fikk innholdet lest opp, den andre gruppen fikk ikke lest opp (måtte lese selv uten lydstøtte). Nesten alle elevene likte meget godt at tekstene ble lest opp for dem, som et supplement til egen lesning. Deltakerne ble også spurt om en alternativ, gamification-inspirert feedback-variant til quiz som allerede finnes, og de likte alle den nye bedre. Evalueringen ga anbefalinger for videre arbeid med å videreutvikle verktøyet mYouTime samt design av pedagogisk innhold og virkemidler i en mobilkontekst. Samlet ga den første evalueringsrunden viktig ny kunnskap som legger et godt grunnlag for videre arbeid med pilotene i prosjektet. I andre halvår 2016 ble resultatene fra evalueringen også sentrale sin input til design of implementering av personaliserings-funsjonalitet som blir anvendt i pilotene hos flere partnere. En phd student ved De Montfor University (UK) er tilknyttet prosjektet (empiri fra PLA) og fokuserer på motivasjon og menneske-maskin interaksjonsmønstre hos dyslektigere i møte med læringsteknologi. Dette er viktig kunnskap for prosjektet og gi nyttig input i det videre piloteringsarbeidet i prosjektet. Første halvår 2017 har arbeidet vært fokusert på planlegging av piloter hos Gjesdal kommune, JobLearn og Sandefjord VGS og Akademiet. Det er identifisert innholdstema for pilotene. En felles samling i mai 2017 ble brukt til å konkretisere planene. verktøyet mYoUTime er videreutviklet og kan nå tilby mer effektiv og motiverende interaksjonsmekanismer. Det er videre utviklet et spørreskjema med fokus på motivasjonsfaktorer for læring og bruk av e-læring blant ungdommer med dysleksi. Høsten 2017 har arbeidet innen prosjektet omfattet både viktig utviklingsarbeid, pilotarbeid og en omfattende empirisk undersøkelse. Pilot-tema ble definert slik: Gjesdal (mest komplekse piloten): Leseopplæring med vha av mYouTime og integrert med Conexus Engage vertøyet. JobLearn: e-læring for polskpråklige vha mYouTime. Sandefjord VGS: elevers egenproduksjon vha mYouTime innen yrkesfag (sikkerhetsfag). Utviklingsarbeidet har, etter innspill og ønske fra partnerne, for det første fokusert på å gjøre mYouTime-verktøyet vesentlig mer interaktivt og fleksibelt som læringsverktøy gjennom å ta i bruk H5P (HTML5 Package) som er et open source rammeverk for produksjon av rikt, interaktivt HTML5 innhold. Piloter hos Gjesdal og Sandefjord ble gjennomført høsten og våren 2018. Resultatene særlig fra Gjesdal-piloten gir mye ny og relevant kunnskap om ulike typer av interaksjonsmekanismer brukt i interaktive lærings-apper som mYouTime, rettet mot elever i målgruppen for PLA-prosjektet. Elever med lesevansker har særlig stor nytte av virkemidler som øker motivasjon og engasjement, gamification, visualisering, og innovative feedback-mekanismer. Å fange oppmerksomhet og engasjement er avgjørende. De tekniske løsningene som er utviklet i prosjektet og i pilotene fungerer bra for elevene i utprøvinger, men bedriften Conexus har møtt tekniske utfordringer når det gjelder integrasjon mellom aktivitetsdata-verktøyet mYouTime og analyseplattformen Engage. I samarbeid med partneren Dysleksi Norge er det høsten og våren 2017 under gjennomføring en omfattende spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i Dysleksi Ungdom om deres bruk av digitale læringsverktøy. Resultatene vil bli offentliggjort i mai 2018.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en personlig, adaptiv mobil læringsarena (Personlig mobil Læringsarena - PLA)rettet inn mot elevgrupper i skole og voksenopplæring som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen. Partnere er Ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke skoler, både offentlige og private. Læringsarenaen skal tilby digitalt lærestoff som er tilpasset og skreddersydd til elevens ferdighetssnivå og ønsket læringsstil. Dette kan realiseres gjennom å koble data om elevens faglige progresjon og ferdighetsnivå med tilgjengelige og relevante (primært digitale)læringsressurser slik at eleven kan tilbys lærestoff som er tilpasset den enkelte elevs behov, interesser, ferdighetsnivå og preferanser når det gjelder presentasjonsform. Forskningen om årsaker til frafall understreker understreker betydningene av mer motiverende, praksis-nær, skreddersydd og tilpasset undervisning for å forebygge frafall. FoU-utfordringene vil fokusere på å utvikle pedagogiske modeller for personalisert og adaptiv læring, modellere og definere arkitektur samt teknisk og semantisk rammeverk for arenaen med dens spesielle forutsetninger PLA antas å gi økt lærelyst, høyere motivasjon og bidra til forhindre frafall. Gjennom et særlig fokus på utfordringene til lesesvake elever vil det tilbys digitale læremidler som er utformet for å møte behovene til disse elevgruppene samlet og 1:1, blant annet med bruk av multimodale virkemidler, «gamification»-elementer, redusert bruk av tekst vs video/audio og fokus på støtte til praksisrettet undervisning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena