Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

Alternativ tittel: Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Tildelt: kr 35,5 mill.

Dette infrastrukturprosjektet utgjør starten på Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT) som er et langsiktig forskningsinitiativ for rask dokumentasjon og robust forståelse av klimaendringenes effekter på terrestre økosystemer i Arktiske. COAT skal være et adaptivt kunnskapssystem som kan ligge til grunn for forvaltningstiltak mot uønskede klimaeffekter på sårbare arktiske arter og økosystemtjenester. Det nye observasjonssystemet vil gi en vesentlig utvidelse og en mye større integrering av måleserier av klima og økosystem både i den lav-arktiske delen av fastlands-Norge (Varangerhalvøya), samt på Svalbard i høy-Arktis. Fordi tilsvarende observatorier mangler i den europeiske delen av Arktis, vil COAT bidra til at Norge kan få en internasjonalt ledende posisjon som kunnskapsprodusent og miljøforvalter i Arktis. En omfattende vitenskapsplan for COAT, som er utviklet av prosjektgruppen og kvalitetssikret av et internasjonalt ekspertpanel, er publisert (se www.coat.no). Infrastrukturprosjektet, som nå finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø forskningsstiftelse, bygger på vitenskapsplanen. Infrastrukturen består av feltinstrumentering og logistikk for både «COAT Svalbard» og «COAT Varanger» og et felles datahåndteringssystem. Ferdig etablert i 2023 vil infrastrukturen gi det nødvendige grunnlaget for den langsiktige forskningen som følger deretter. COAT vil drives av fire institusjoner ved Framsenteret i Tromsø; dvs. med UiT som leder og med NINA, NP, og Met Norge som hovedpartnere. Infrastrukturen skal også være tilgjengelig for relevant forskning av andre nasjonale og internasjonale forskere. COAT skal ha et aktivt grensesnitt mot utdanning på ulike nivåer, slik som forskerskolen AMINOR og skoleprosjektet Tundra Skole, samt med rettighetshavere og forvaltningsorganer i Finnmark og på Svalbard.

Climate Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) is a long-term research initiative of the FramCentre. It will enable real time documentation and understanding of climate impacts on terrestrial arctic ecosystems and provide an adaptive knowledge system that underpins management counteraction of detrimental climate impacts on vulnerable arctic ecosystem services and biodiversity. COAT will expand on existing ecological long-term time series from both high- and low-arctic Norway and integrate these with a new climate observation network to become a cutting-edge climate impact observation system. As similar observatories are entirely lacking from the whole Eurasian Arctic, COAT will considerably strengthen Norway's position as an international leader in research and management of arctic environments. Specifically, the overarching aim of COAT, as stated in a comprehensive science plan, is to become the most comprehensive and management relevant research enterprise concerning arctic terrestrial ecosystems worldwide and serve as a role model for implementation sister observatories elsewhere. An international panel review of the COAT science plan found it to be of excellent quality and identified the only challenge for reaching its ambitious goals to be lack of sufficient funding. Here we submit a proposal - fully based on the science plan - that accommodates the infrastructural underpinning of COAT. The infrastructure consists of three parts; a) instrumentation system for low-arctic COAT Varanger, b) instrumentation system for the high arctic COAT Svalbard (funding received from Tromsø Forskningsstiftelse) and c) database and coordination services for whole observatory. COAT will be run by 5 FramCentre institutions, but the infrastructure will be used by many external national and international research groups. COAT includes an active interphase with education though the research school AMINOR and Tundra schoolnet, as well as stakeholders and management agencies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt