Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Lofoten-Vesterålen cabled observatory

Alternativ tittel: Lofoten-Vesterålen kabelobservatorium

Tildelt: kr 82,0 mill.

Sanntidsdata frå havet sitt indre liv gir fundamental ny innsikt i marine prosessar slik som åtferdsdynamikk til marine organismar og variasjon og trend i fysiske og kjemiske eigenskapar. Slik informasjon skaper forståing av tilhøve mellom fysiske drivarar og biologisk respons. Dette nøkkeldata for å etablere modellar som oppdaterer status av økosystema. Lofoten-Vesterålen Havobservatorium (LoVe) brukar kommersiell subsea teknologi for å knyte brukar og publikum direkte til det indre liv i havet. Observer kva som skjer, når det skjer på https://loveocean.no/. Sensorplattformer er plassert i ei line på tvers av dominerande straumar og vanleg vandringsretning for fisk. Dette gir brukar tilgong til flytdynamikken i havstraumane og detaljar om vandringa til viktige fiskeslag; essensiell informasjon for å skjøne økosystemet. Vi kan kvantifisere skreivandringa til og frå gytefelta i Lofoten og knyte dette til tilstanden i havet (temperatur, salt og straum). Kva driv planktonoppblomstringa og korleis verkar den på rekrutteringa av fisk? Bilete frå havbotnen gir deg tilgong til daglegdagse hendingar på eit korallrev; der du kan sjå detaljar om polyppane i korallane og korleis større dyr som krabbe og fisk brukar sitt habitat. Undervannsmikrofonane gir eit innblikk i ein ukjent verden for dei fleste av oss, hvordan hval nyttar lyd for å komunisere og finne føde, og menneskeskapt støy som trenger langt ned i dyphavet. LoVe er det første kabelobservatoriet bygd som eit tverrsnitt gjennom nøkkelprosessar i økosystemet. Det er eit testsystem for dette konseptet, som vi og ventar vert ein viktig del av neste generasjon norsk havovervaking av Nordområda. Sanntids strøyming av data styrker marin modellering, som er eit hovudverktyg for effektiv respons i samband med olje-spill og andre uhell som føre til ureining. Det gir også betre grunnlag for vurdering av menneskeskapte påverknad inkludert effektar av ressurshausting. Ikkje minst vil denne datastraumen gi betre høve til å registrere eventuelle klimaendringar og forstå effekten av desse. Ein ventar at LoVe vert vidareutvikla til ein standard for sanntids observasjonssystem for marine overvaking i norske farvatn. LoVe bidreg ikke bare med ny kunnskap om økosystem, men også med ny teknologi og nye metoder for tilgjengeliggjøring og analyse av store mengder havdata.

LoVe originates from the Norwegian Ocean Observatory Network (NOON) and spurred by a Statoil/IMR initiative for a first node, financed by Statoil and deployed in Vesterålen in 2013. LoVe is a cabled infrastructure in an ecological, geological, oceanographic and economic hotspot that supports basic scientific research as well as responds to pressing societal and commercial challenges. The project aims at preparing the ground for a next generation infrastructure of a permanent interactive presence in the ocean, supporting sustainable monitoring and management of the marine environment. This includes understanding of ecosystems, marine resources, bio-geological and chemical processes, with emphasize on impact of global climate change. LoVe will also contribute to development of early warning systems for geo-hazards and will be a test bed for new technologies. The technology is based on Norwegian subsea expertise developed for the petroleum industry, secured by the industry partnership (NCE Subsea and Statoil ASA). LoVe has further 8 scientific partners covering within geology, chemistry, ecology, fisheries, oceanography, modeling and technology. In 2014 the Norwegian Fishermen's Association expanded the consortium, which is expected to become a melting pot of competence and generator of novel ideas due to the broadness and complementarity of the expertise. The infrastructure and data will be available to the research community, secured by cooperation with another established infrastructure project (NMDC). LoVe will support data and model prediction of the High North's physical, chemical, geological and biological environment including its fisheries resources and thus satisfy societal and political requirements set for the governance of marine assets of the High North. LoVe will serve as an example for development of Norway's next generation monitoring system. A strong international science and technology network will secure long term efficient development of LoVe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt