Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

Alternativ tittel: Norske infrastrukturnettverk for klinisk forskning

Tildelt: kr 50,0 mill.

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble viktig i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org), den all-europeiske infrastrukturen for støtte til multinasjonale, kliniske forskningsprosjekter, og som igjen er inkludert i European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI-roadmap). Den multinasjonale og delte infrastrukturen i ECRIN bidrar til at forskere over hele Europa kan få tilgang til "state-of-the-art" i utstyr, trening og støttetjenester, som vil gjøre det enklere å studere forebyggende tiltak, diagnoser og behandling. NorCRINs aktive deltakelse i ECRIN blir derfor verdifull for norsk forskning. En hovedutfordring til å forbedre klinisk forskning er å etablere et forskningsmiljø med et kompetent pesonale, både innen klinisk og transnasjonell forskning. Å bygge en attraktiv infrastruktur for klinisk og translasjonell forskning er følgelig NorCRINs hovedambisjon, både I Norge, i Norden og i Europa for øvrig, og da i samarbeid med både akademiske og industrielle miljøer.

NorCRIN was established in 2010 by the University Hospitals in Norway. The initiative was strongly supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and NorCRIN was outlined as a key element in the recent Norwegian Strategy for Health, Research and Innovation (HelseOmsorg21). The Ministry encouraged NorCRIN to apply for partnership in ECRIN (ecrin.org), the pan-European infrastructure designed to support multinational clinical research, which has been included in the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI-roadmap). The multinational and shared infrastructure of ECRIN makes the European Union an integrated area for clinical research, providing researchers across Europe access to state-of-the art facilities, training and support services to study prevention, diagnosis and therapy. Hence, the active participation of NorCRIN in ECRIN will prove valuable for Norwegian research. A key challenge to improve clinical research is to establish a research environment with available competent personnel within clinical and translational health research. Accordingly, the main ambition of NorCRIN is to build an attractive research infrastructure for clinical and translational research in Norway, the Nordic Countries and Europe, for both industrial and academic collaborators. To reach NorCRIN`s goals, we have established working groups with specified responsibilities and with participants from the partnering university hospitals. An important step towards further integration, the NorCRIN partners recently signed the Consortium Agreement, thus demonstrating the commitment of all the university hospitals towards NorCRIN.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder