Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

Alternativ tittel: ICOS Norge og havtematisk senter OTC

Tildelt: kr 96,4 mill.

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, til havs og i luft, og integrerer disse dataene til et samlet dataprodukt. ICOS-Norge er den norske komponenten av ICOS, og den vil levere karbondata av høy kvalitet, fra ulike steder og miljøer fra norske områder. Dette inkluderer luftmålestasjon i Sør-Norge og på Svalbard, en skogstasjon i sørøst-Norge, og to forskningsfartøy og to kommersielle fartøy som går i Nord-Aatlanteren, de Nordiske hav, og områdene rundt Svalbard. Måleinstrument vil bli installert, oppdatert og harmonisert, og når alt er oppe og går vil data bli grundig kvalitetssikret, integrert og gjort tilgjengelig for ulike interessegrupper, f. eks. forskningsmiljøer, departementer, olje- og energibedrifter og fiskerimiljøer. Norge vil også drive ICOS Havtematisk Senter, sammen med Storbritannia. Norske forskere har lang erfaring i utvikling og koordinering av marine karbondata gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter som kvalitetssikrer karbondata fra overflate og dyphavet. Denne erfaringen vil bli brukt i OTC der det nettopp fokuseres på karbonkretsløpet. OTC-aktivitetene inkluderer kvalitetsstempling av målestasjoner, trening, og kvalitetssikring og distribusjon av data.

ICOS (Integrated Carbon Observation System) is a programme within the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) list of European infrastructures. ICOS is now mature and will be signed to become a legal entity under ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Norway is now a full member of ICOS ERIC. Through the current proposal, ICOS-Norway will be upgraded towards the highest quality of stations and activities, and OTC (Ocean Thematic Centre) will be established as one of the important Central Facilities (CF) in ICOS research infrastructure dedicated to collect, process, and store data measured by ICOS marine stations, and provide them technical support and training. Norwegian scientists are crucial in on-going SOCAT and GLODAP activities, which fit intimately into the ICOS CF mission for OTC, skills that cannot easily be replaced. ICOS builds a network conducting standardized, long-term, high precision measurements of key Greenhouse Gas concentrations. The infrastructure integrates terrestrial, oceanic and atmospheric observations at various sites into a single, coherent, precise data product. ICOS contributes to the implementation of the Integrated Global Carbon Observation and Analysis System. We request funding to establish the infrastructure ICOS-Norway, as the integrated Norwegian component of ICOS. Through the proposed RI, ICOS will be provided with much needed top quality ocean, atmosphere, and terrestrial carbon data from Norway, our territories, the northern North Atlantic, Nordic Seas, and waters around Svalbard. Further, we will supply integrated products and assessments to carbon system science and various stakeholders. We also request funding to co-host the ICOS OTC in co-operation with the UK, building on the leading international role of Norwegian scientists in developing and coordinating ocean carbon measurements. This includes station labelling, training, and data quality control and distribution.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt