Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Plankton Technology

Alternativ tittel: Norsk senter for plankton teknologi

Tildelt: kr 19,3 mill.

Verden har et økende behov for mat når jordens befolkning skal øke til over 9 milliarder innen 2050. Det er begrensende muligheter for å øke matproduksjonen både på landjorden og med tradisjonelle fiskerier. En bærekraftig vekst innen marin akvakultur betinger en endring fra dagens avhengighet av råvarer fra fiskeri og landbruk til fôrproduksjon fra nye kilder som ikke benyttes til menneskemat. I rapporten "Verdiskapning basert på produktive hav i 2050" forespeiles det sterk økning i lakseproduksjonen, og i den forbindelse vil det bli et sterkt økende behov for fôr basert på dyrking og høsting av organismer lavere nede i næringskjeden. Eksempler på marin biomasse som kan utnyttes er blant annet mikroalger, makroalger og ulike dyreplanktonarter. Ny teknologi og dyrkingsmetoder må utvikles dersom denne produksjonen skal bli forutsigbar og kostnadseffektiv. I tillegg må teknologi og metoder for av-vanning og prosessering utvikles. Høsting eller produksjon av ny marin biomasse vil kunne gi nye arbeidsplasser langs kysten og biomassen kan benyttes til mange formål. Marin biomasse fra lavere trofisk nivå vil kunne benyttes både til mat, fôr, spesialkjemikalier og energi. Norsk senter for planktonteknologi er en nasjonal infrastruktur som vil utvikle nye dyrkingsmetoder og ny teknologi for å kunne høste, dyrke og prosessere organismer fra lavere trofisk nivå fra havet. Senteret være åpent for studenter, forskere og industri som ønsker å forske på ulike planktonarter innen f.eks. økologi, ernæring, fysiologi, bioteknologi. Senteret vil bidra til å utvikle ny industri innen marin biomasseproduksjon som møter fremtidens klima og miljøutfordringer på en god måte.

Increased harvesting and/or production of new marine bioresouces is regarded as one of the essential solutions to meet the demands for food, energy and feedstock for the growing global population. Norway, with the second longest coastline in Europe, comprehensive knowledge in marine sciences and strong experience with business innovation within marine industries, should take a leading role in the forecasted increase of marine production. In this connection, cultivation and harvesting of organisms from lower trophic levels such as microalgae, macroalgae and zooplankton, is key factors for future profitable aquaculture industry. However, in order to reach these aims, it will be necessary to invest significant resources in research and education that ensure access for highly competent personnel and state of the art research facilities. SINTEF and NTNU intend to establish a national centre for cultivation and harvest of marine plankton organisms (PLANKTONLAB) that consist of novel technology, sophisticated cultivation methods, process control and mechanization/ automation. This research infrastructure will be made available for education, academia and industry for performing research activities within this field. The NTNU/SINTEF Gemini Centre for Marine Plankton Technology and Ecology is the basis for this research infrastructure. SINTEF Fisheries and aquaculture is the host for the PLANKTONLAB and NTNU Department of Biology is partner. The PLANKTONLAB research infrastructure will consist of 6 nodes: Microalgae cultivation platform, Macroalgae seedling production, Zooplankton culture, Process control in fish larvae culture, Biomass estimation and harvest of plankton stocks, and Processing of plankton biomass.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder