Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU nettverk Sørøst-Norge

Alternativ tittel: EU network Viken - Regional network for increased Horizon 2020 success

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

246452

Prosjektperiode:

2015 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For å lykkes i Horisont 2020 har strategisk og langsiktig arbeid med å etablere regionale arenaer, kommunikasjons-plattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer vært viktig. EU-nettverk Sørøst-Norge har satt inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere, forankre og realisere konkrete prosjektsøknader med relevante kommuner og næringsliv. Involvering av bedrifter, næringsklynger og offentlig sektor har vært vektlagt. EU-nettverk Sørøst-Norge har mobilisert flere til å søke Horisont 2020 prosjekter og en rekke søknader er søkt og innvilget i perioden. Prosjektet har ansatt dedikerte EU-rådgivere for å bistå aktørene med å søke EU-midler og i 2019-2020 ble 21 søknader sendt og 11 prosjekter er innvilget.

Nettverket har i tidlig fase (2015-2017) jobbet med å bygge kunnskap om EU i regionen. Man har bl.a hatt kursing av ansatte innen offentlig sektor om EUs programmer, informert bredt om muligheter i Horisont 2020 og skapt møteplasser. To EU-rådgivere ble ansatt i 2018-2019. I siste del av perioden har det vært mer fokus på å motivere til, og bistå med søknader til EU-programmene. 11 av 21 søknader ble innvilget. Tildelingene kom innen ulike EU-programmer og med flere ulike aktørsett. Av de søknadene som ikke nådde opp fikk en av søknadene innvilget «Seal of Excellence». Bevisstheten rundt EU-finansiering i regionen er høyere og aktører fra flere ulike sektorer er involvert. Nettverket har bidratt til at flere kjenner til EUs finansieringsordninger, flere søker til disse ordningene og flere får tildeling. Det er etablert gode samarbeidsarenaer med fylker, næringsklynger, Forregion, samt andre EU-nettverk.

Erfaringer fra EUs 7RP viser at en av de største utfordringene i tillegg til å skrive fremragende søknader, er å etablere prosjekter med høy kvalitet i partnerskap og prosjektets impact-resultater for samfunnet. Dette skyldes ofte manglende eller sen brukerinvolvering av offentlig og privat sektor - mye grunnet begrenset kunnskap om merverdien av EU-prosjekter i kommuner og næringsliv, men også mangel på arenaer for prosjektetableringer. I Horisont 2020 er kravet til tverrsektorielt samarbeid og samfunnsmessig relevans enda større. Nye strategier, metoder og arenaer for mobilisering og samarbeid må derfor utvikles skal Norge lykkes i sine EU-ambisjoner. Overordnet idé for EU-nettverk Viken er å bli en mer attraktiv region for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig sektor ved å samle aktører i Telemark, Vestfold, og Buskerud til en felles EU-innsats. Merverdi for deltakerne skal skapes ved å bygge kompetanse og dele erfaringer i å etablere samarbeid med de beste europeiske aktørene innen forskning, næringsliv og samfunnsutvikling. For å lykkes i Horisont 2020 må det arbeides strategisk og langsiktig med å etablere regionale arenaer, kommunikasjonsplattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer. EU-nettverk Viken setter derfor inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere, forankre og realisere konkrete prosjektsøknader med relevante kommuner og næringsliv. EU-nettverk Viken 2018-2020 bygger på den samme overordnete ide og målsetting som i første periode, men vil i større grad rette ressurser og tiltak mot oppfølging av identifiserte aktører med H2020 potensiale, og videreutvikle regionale initiativ mot kommende Horisont 2020 utlysninger der prosjektene vil bidra til å løse prioriterte samfunnsutfordringer. ’Nye’’ EU-nettverk Viken vil bli en pilot for hvordan et nettverk kan bidra til å mobilisere til flere Horisont 2020 prosjekter gjennom å koble seg tett opp imot fylkenes egne ressurser for økt innovasjon og forskning i næringslivet (Pilar 1 FORREGION) og styrke rådgiverkapasitet til konkret prosjektoppfølging mot prioritert næringsliv (EU Prosjekt Utviklere (EPU) stillinger). Hvis foreslått modell viser seg å være vellykket, vil partnerskapet vurdere å implementerer modellen i flere fylker.Til sammen vil dette bidra til flere EU prosjekter i regionen.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk