Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Managing transport safety in the context of global competition

Alternativ tittel: Internasjonalisering og transportsikkerhet

Tildelt: kr 6,8 mill.

I løpet av de siste tiårene har alle transportgrener (luft, sjø, vei og jernbane) gjennomgått store endringer som svar på økt internasjonal konkurranse og ny internasjonal regulering av sikkerhet og konkurranse. Dette har ført til kostnadskutt og nye organisasjonsformer basert på outsourcing og spesialisering. Prosjektet "Internasjonalisering og transportsikkerhet" søkte svar på følgende problemstilling: Hvordan kan selskap og tilsynsmyndigheter arbeide for å skape gode rammebetingelser for transportsikkerhet under sterk internasjonal konkurranse? Prosjektet undersøker alle fire transportgrener og samspill mellom transportgrenene. Prosjektet bygger på intervjuer, dokumentstudier og workshops. Workshops var både en kilde til data og en arena for læring mellom transportgrener og mellom operatører, tilsynsmyndigheter og andre aktører. Prosjektet ble utført i samarbeid mellom SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning AS. Av sentrale prosjektresultater kan nevnes: ? De fire transportgrenene er påvirket av globalisering i ulik grad. Skipsfart har vært global i hundrevis av år, mens internasjonaliseringen innen jernbane fortsatt har begrenset omfang. Sterk avhengighet av infrastruktur, slik vi finner i jernbanen, synes å begrense effektene av globalisering. ? Nasjonale transportsikkerhetsmyndigheter avgir i økende grad myndighet til internasjonale regulatorer, og innen skipsfart kan operatører velge regulator gjennom valg av skipsregister. På den annen side åpner ny teknologi og internasjonalt samarbeid nye muligheter for regulatorer. ? Noen kjøpere av transporttjenester har tatt ansvar for å fremme transportsikkerheten ? bl.a. av hensyn til eget omdømme. ? Globalisering fører i mange tilfelle til organisatorisk fragmentering (oppsplitting) ? enten som middel for myndighetene til å fremme konkurranse, eller som middel for selskapene til å bedre lønnsomheten. Slik oppsplitting kan særlig utfordre transportsikkerheten i forbindelse med teknologi som krever nøye koordinering av aktiviteter, slik som en bl.a. finner innen jernbanen. ? Det finnes eksempler på at hard konkurranse setter ansattes arbeidsvilkår under press (sosial dumping) og/eller at fagforeninger blir utmanøvrert. På den annen side har en innen luftfart vist at det er mulig å opprettholde svært gode sikkerhetsresultater til tross for at sektoren har vært presset økonomisk gjennom mange år. ? Ny informasjonsteknologi kan gi nye kontrollmuligheter for myndighetene, og i noen tilfelle gjøre det mulig å etablere mer robuste barrierer mot ulykker. Vi kom bl.a. frem til følgende svar på problemstillingen om hvordan selskap og tilsynsmyndigheter kan skape gode rammebetingelser for transportsikkerhet: ? Kjøpere av transporttjenester kan påvirke transportsikkerheten. Vi fant positive eksempler på dette innen lastebiltransport, og skipsfart knyttet til havbruk og oljenæringen. ? Tilsynsmyndigheter kan samarbeide internasjonalt. Dette er et svar på at transport over landegrenser og mer internasjonale operatører utfordrer de nasjonale myndighetenes kontrollmulighet. ? Ny informasjonsteknologi kan utnyttes til å føre mer effektivt tilsyn og til å etablere mer robuste barrierer mot ulykker. ? Ved å skape sporbarhet i forsyningskjeden kan man eksempelvis knytte transportmidlet tydeligere til kunden og gi kunden insentiver for å sikre transporten, f.eks. av omdømmehensyn. ? Reintegrering av fragmenterte organisasjoner refererer til tiltak for å kompensere for uønskede effekter av organisatorisk oppsplitting. Tiltakene spenner fra formelle (f.eks. kontrakter, standardisering, insentivsystem) til uformelle som pleiing av personlige nettverk og profesjonskulturer som fremmer sikkerheten. ? Skap sterke arenaer for partssamarbeid. Topart-samarbeid på virksomhetsnivå og trepart-samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene på nasjonalt nivå er en viktig mekanisme for forbedringsarbeid i norsk arbeidsliv. Her kan det være inspirasjon å hente fra petroleumsnæringen.

The project studies how internationalization and increased competition affect the ability to manage safety in all four branches of transport. The main problem to be addressed is: How can companies and regulators work to create good framework conditions for safety in the context of global competition? "Framework conditions" are the conditions that influence the opportunities different actors have to control risk. Internationalization is in itself a framework condition, but will also be a key driver influencing other framework conditions for safety. The public debate around the possible safety consequences of internationalization and increased competition is highly politicized. It is the aim of this project to generate more distanced, research-based knowledge of the consequences of this development. Understanding the role of framework conditions for safety involves studying three interrelated aspects: First, most actors are receivers of framework conditions, in the sense that they must adapt to framework conditions that are produced on a higher organizational or societal level. Second, they can utilize different strategies to influence and change these framework conditions. Third, most actors in the risk management chain will produce framework conditions that influence the work of other actors, i.e. they will also be senders of framework conditions themselves. All these three dimensions of framework conditions will be studied. The project will analyze approx. 100 existing interviews, analyze existing survey and accident data, perform 5 workshops, approx. 60 interviews and arrange an international symposium on transport safety. This activity is divided into seven work packages. It is important to underline that all work packages have a parallel aim of understanding both the sector in itself, and the interrelationships and framework conditions that influences the transport system as a whole.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025