Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Tildelt: kr 0,23 mill.

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på omrpder som smart strøm og helse. NFR-finansieringen har blitt benyttet til å finansiere eller ko-finansiere fire workshopper, i Edinburgh, Amsterdam, Bergen og Oslo (desember 2017). Møtene har resultert i internasjonale og nasjonale søknader: en søknad til Horizon 2020 (IKT-programmet) resulterte i finansiering (prosjekt CANDID); ytterligere en søknad er under forberedelse til utlysning med frist April 2018 (SWAFS, Science with and for Society). Nasjonalt ble en søknad utviklet for NFRs SAMKUL program (denne ble ikke finansiert), og en til Senter for Grunnforskning (Oslo). Denne nådde andre runde men resulterte ikke i finansiering.

This application aims to develop research project(s) that will investigate the question of what happens to fundamental rights and freedoms (such as privacy and dignity) as they become matters of engineering and design to be built into emerging ICT infrastructures. The project will engage with and study such processes in two domains: (1) smart electricity meters and so-called ?smart grids?, and (2) ICTs for use in disaster management (ie. search and rescue, ?triage?). The research question will be discussed and developed into research proposals in interdisciplinary groups including practitioners from philosophy, social science, law, engineering, software design, as well as representatives of different professions using and operating the ICT systems.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell