Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kulturhistorie, gjennom fortolkning av litterære tekster som tar for seg aldring og alderdom, og ved å lese disse i lys av medisinske, psykologiske og juridiske diskurser om samme tema. Gjennom nettverks-aktivitetene er det blitt etablert et internasjonalt, tverrfaglig lag av forskere fra humanistiske fag, medisin, psykologi og juss, som har bidratt til å utvikle teoretiske rammer, tilnærminger og redskaper for et mer langsiktig tverrfaglig forskningsprosjekt: "Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss", som startet i oktober 2016 innenfor SAMKUL-programmet. Nettverks-bevilgningen ble brukt til følgende hovedarrangement. 1. Et nettverksmøte ble organisert ved Det norske universitetssenteret i Roma i oktober 2015. Her presenterte deltagerne ulike argumenter og perspektiver med tanke på å begrunne litteraturens og litteraturvitenskapens relevans for en tverrfaglig tilnærming til aldring. 2. Det radikalt tverrfaglige forskningsseminaret "Ageing Brains and Minds, Ageing Senses and Sentiments" som fant sted ved Det norske universitetssenteret i Paris i mai 2016, ga litteratur-forskere, kulturhistorikere, nevrologer og psykiatere anledning til å studere komparativt ulike tilnærminger til litterære og visuelle representasjoner av aldring og demens. http://www.uib.no/fg/litt_vit/91609/literature-neurology-psychiatry-ageing-brains-and-minds-ageing-senses-and 3. I november 2016 ble det arrangert et arbeidsmøte for å konsolidere den tverrfaglige prosjektgruppen ved Universitetet i Bergen. Hensikten med dette møtet var å gi deltagerne anledning til å respondere, ut ifra deres faglige ståsted, på spørsmål om relevansen av å arbeide tverrfaglig og historiserende med aldringstematikken. 4. Det internasjonale seminaret "Defining old age: Literature, Psychology, Law" fant sted i Bergen i juni 2017. Seminaret samlet kulturhistorikere, litterater, psykologer, alderspsykiatere og jurister, og kastet lys over ulike diskursers skiftende kriterier for å skjelne mellom de sene aldersstadier. Et hovedspørsmål var hvordan aldrende individer kategoriseres og begrenses (kulturelt, terapeutisk, og juridisk) fra innsiden og utsiden. Seminaret avdekket mange til dels motstridende 'definisjoner' av alderskategorier og var en påminnelse om uløste spørsmål som gjelder aldrende subjekters status, rettigheter og ansvar. http://www.uib.no/prosjekt/aldring/103727/defining-old-age-literature-psychology-law

Funding is sought for 3 network activities: 1.Workshop Solstrand 2015: LITERATURE, PSYCHOLOGY, LAW: DEFINING OLD AGE The aim of the workshop is to bring together scholars from literary studies, psychology and law to focus on the variety of historical and contemporary definitions of old age. It is essential for an interdisciplinary approach to ageing to acquire in-depth knowledge of the diversity of cultural and societal categorizations of old age, and to recognize how these categorizations can contribute to ageism as well as provide valuable nuances to our perception of old age. 2. Two day seminar Bergen 2016: HUMANISTIC AGEING STUDIES meets HEALTH CARE The purpose of this event is to establish contact with target groups who might benefit from our research, and to provoke responses from these groups as a means of testing and ensuring the relevance of humanistic approaches to ageing. Invited international speakers, who have published on ageing from the perspective of literature, philosophy, and the arts, will present papers together with members of the research group, and invite discussion with health care specialists and practitioners. The Norwegian Directorate of Health will also be approached to attract relevant health bureaucrats and policy makers to the seminar. 3. Workshop in Paris 2017 LITERATURE AND NEUROLOGY: AGEING BRAINS AND MINDS, AGEING SENSES AND SENSITIVITY This workshop will bring our literary scholars in contact with medical scientists. It will allow us to study comparatively some physical and psychological aspects of ageing, as they are perceived through the lenses of literature and neurology. In this way the event will raise one of the ageing projects key questions: What conceptual frameworks and critical tools can the humanities adopt to study ageing in synergy with the scientific approaches pursued by medicine and psychiatry?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell