Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Tildelt: kr 0,25 mill.

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250 000kr fra Forskningsrådets SAMKUL-program. Særlig forskningsfokus er anvendelse av teknologi for bedre helse og bedre helsetjenester. Dette er et område som forutsetter dialog og samarbeid på tvers av fagmiljø, fagsjargonger og kulturer, og med bred involvering på alle nivå i kunnskapsbyggingen. Nettverket etablerer kontakt mellom forskere. Dette gjøres gjennom regelmessige møter og seminarer der vi diskuterer forskningsideer, og samarbeider om forskningsprosjekter og publisering. Videre er nettverket en verdifull arena for å gi støtte og tilbakemeldinger til hverandre når det gjelder karriereutvikling og faglig utveksling. En målsetning med nettverket er dermed å bidra til flere kvinnelige professorer og flere kvinnelige prosjektledere for store, eksternfinansierte forskningsprosjekter. Samtidig ønsker nettverket å skape relasjoner til relevante fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt som jobber i skjæringsfeltet helse, kommunikasjon, teknologi og organisasjon. Nettverket har vært ansvarlig for å arrangere den årlige workshopen Practical Aspects of Health Informatics, PAHI (https://www.ntnu.edu/pahi2017). Proceedings fra 2015 inneholdt 10 paper og proceedings fra 2017 inneholdt 8 paper. I perioden nettverket har fått finansiering fra SAMKUL (2015-2017) er altså 18 vitenskapelige paper produsert, samt to innledningskapittel. I tillegg har det blitt skrevet populærvitenskapelige artikler og blogger. De vitenskapelige bidragene er basert på tverrfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Videre har nettverket vært starten på det internasjonale nettverket "eHealth Literacy Network", samt "Det nordiske forskernettverket om pakkeforløp for kreft". En utfordring i tiden framover er å utvide det nasjonale og internasjonale samarbeidet, og å sikre et bærekraftig fundament for nettverket gjennom planlegging av aktiviteter og formidling. Prosjektleder for nettverket er Heidi Gilstad. Webpage: http://www.ntnu.edu/inb/womens-network-for-research-on-technology-and-communication-in-health Nettverkets engelske nettside: http://www.ntnu.edu/inb/womens-network-for-research-on-technology-and-communication-in-health

Modern healthcare is both technology-driven and technology-dependent. The transition towards increased use of health information technologies influences the activities of the users, be they healthcare professionals, patients or citizens in need of health information. New practices of interaction, that might fit with altering distributions of information, knowledge, latitude, authority and trust (or lack of them), will be forged by the communicative affordance of the supporting technologies. This indicates the interconnected and multidisciplinary challenges that face a beneficial design and use of eHealth. A variety of researchers from the humanities, social sciences, healthcare professions and technology studies must collaborate to gain holistic insights for this complex issue. As of today such radical interdisciplinary research collaboration needs to be strengthened. In the current proposal we specifically apply for funding for building up an effective infrastructure for networking: by arranging two workshops, and a series of meetings with the final purpose of developing two research proposals in the area of eHealth literacy and communication. One outcome is the gathering of research-based knowledge about citizens-centred eHealth solutions and eHealth literacy and communication in a strong interdisciplinary research group. Such a research group can work strategically and systematically with research applications, and in this process we will involve authorities, interest groups and stakeholders to secure relevance to the target groups.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell