Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig: En kulturpsykologisk belysning av NAVs rollemessige utfordringer

Alternativ tittel: Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig: En kulturpsykologisk belysning av NAVs rollemessige utfordringer

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

247206

Prosjektperiode:

2015 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norges arbeids- og velferdsforvaltning består av 19 000 medarbeidere. De fleste av disse har i en eller annen form det vi kaller for brukerkontakt. For at vi skal lykkes med vårt arbeid for å få brukere ut i aktivitet og arbeid er det særs viktig å ha fokus på hva som skjer i grensesnittet mellom NAV veileder og bruker. Det er her verdiskapningen i NAV skjer. Prosjektet vil fokusere på hvilke problemer som blir beskrevet av NAV-brukere som er individuelle, og hvilke som er konstruerte. Teorigrunnlaget vil blant annet basere seg på Goffman sin idé om «rollespill», og prosjektet vil da ha som hensikt å se hvilke roller NAV-veiledere og NAV-brukere spiller. I tillegg vil teorien være meget basert på kulturpsykologiske ideer om at kulturen former personer i en gitt kultur. Resultatene fra prosjektet vil bli benyttet for å øke kompetansen i brukergrensesnittet som igjen skaper en endring for bruker på vei mot arbeid.

-

Prosjektets utgangspunkt er at det er en forskjell mellom det som oppleves av bruker, og det som oppleves for bruker sett med NAV- ansattes øyne. Dette synet er grunnet på både kulturelle og sosiale aspekter, og er godt kartlagt blant annet i sosialpsykologien og sosialantropologien. Prosjektet ønsker å kunne se på disse eventuelle forskjellene, og se hva NAV kan gjøre for å kunne bedre relasjoner med sine brukere. Denne relasjonen kan bli gjort på flere måter. For det første kan NAV bli bedre på måter vi agerer overfor våre brukere, noe som prosjektet kan hjelpe til at vil skje. For det andre kan brukere selv bli gjort mer bevisst sin rolle og sine rettigheter både direkte og indirekte gjennom resultatene dette prosjektet tar sikte på å framskaffe. Ønsket om å belyse rolleforskjellen mellom brukere og de ansatte i NAV-perspektivet, er noe av det overordnede som NAV har problemer med. Ønsket om å forbedre seg innen dette er genuint i NAV. Noen av elementene fra NAVs policy for 2014 er at et samarbeid med universiteter og høgskoler vil kunne øke grunnkompetansen for NAV- ansatte. Universitet og høgskoler på sin side vil utvikle relevant kunnskap og kompetanse om NAV. I tillegg vil NAV få akademiske partnere som kritisk og konstruktiv kan være behjelpelig. Alt dette vil prosjektet kunne bidra til. Prosjektet er tverrfaglig av natur. Dette betyr at flere enn en bestemt gren innen akademia vil kunne dra nytte av prosjektets konklusjon. Kombinert med det tverrfaglige, vil det faktum at prosjektet er basert på kvalitativ forskning, sørge for en relativ høy grad av validitet. Dette igjen er delvis gjort for å øke prosjektets relevans i den ordinære arbeidsopplæringen til NAV.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder