Tilbake til søkeresultatene

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Crossover Research 2.0 Well constructed knowledge commons

Tildelt: kr 12,7 mill.

Crossover (CR2) bidrar til arbeidet med å samle og strukturere eksisterende kunnskap om genregulering. Arbeidet inngår i en omfattende internasjonal satsing på å bygge en åpent tilgjengelig digital infrastruktur for fremtidens biovitenskap. Antagelsen er at a) et system av kunnskapsdatabaser - ivaretatt som en 'kunnskapsallmenning' - kan utløse et forsknings og innovasjons potensial som om en lykkes vil b) transformere ikke bare livsvitenskapene men også innovasjonsstrukturer på måter som taler for en c) samtidig forskning på etiske og samfunnsmessige aspekter. CR2 er en del av en pågående internasjonal eksperimentering med nye samarbeidsformer som ikke er tilstrekkelig utviklet innenfor eksisterende forskningsstrukturer og kulturer. CR2 fokuserer på to relaterte spørsmål: hvordan kan dette potensialet utløses, og hvordan kan det gjøres på en ansvarlig måte? Medprosjektledere Kuiper and Lægreid tok initiativ til etablering av et internasjonalt konsortium for koordinering av kunnskapsinnhenting på genregulering (GRECO), som har fått støtte som en COST action (GREEKC http://greekc.org/) ledet av Kuiper. Crossover 2 (https://www.ntnu.edu/crossover-research) ble i prosjektets første år supplert med to forskerprosjekt som benytter kunnskapsinfrastrukturer: DrugLogics, finansiert av NTNU og ledet av Lægreid og ERACoSysMed projectet COLOSYS, ledet av Kuiper. De tre forskerprosjektene samles under overskriften DrugLogics (http://www.druglogics-ntnu.org/), som totalt har ansatt 11 ph.d- og postdoktorstillinger ved tre fakultet. Prosjektet ble dermed bedre rustet til å forfølge planene i prosjektbeskrivelsen: å undersøke kunnskapsalmenningens betingelser gjennom studier av prosjektets eget arbeid med å bygge og bruke kunnskapsdatabaser i en innovasjonskontekst som har som mål å muliggjøre bedre prediktiv modellering for utvikling av medisiner. Denne studien, samt involvering av interessegrupper skulle være til hjelp i identifisering av nøkkelbrukergrupper og deres brukerkrav, flaskehals-utfordringer og de ansvarsutfordringer som disse reiser. Crossovers fire arbeidspakker består av seminarer og workshops (wp1), bygging av kunnskapsdatabaser (wp2), nyttiggjøring av kunnskapsdatabaser i utvikling av datamodeller (wp3) samt studier som drar lærdom fra og understøtter wp1-3 (wp4). Første prosjektår fokuserte på rekruttering, hyppige intern-seminar samt fem workshops med prosjektpartnere og brukergrupper for å diskutere prosjektdesign, metode og tekniske og begrepslige forhold. Sentrale aktiviteter andre året var a) oppstartsmøtet for GRECO på Malta, april -17, som samlet interessegrupper i kunnskapsdatabaser for genregulering. b) Kurering av mer enn 500 transkripsjonsfaktorer fra vitenskapelig litteratur ble ferdigstilt og c) utvikling av kureringsverktøyet SciCura (http://scicura.org/info.html), et verktøy som understøtter kunnskapskurering for både profesjonelle og ikke profesjonelle kuratorer. d) litteratur som truer bærekraftig bruk av elektroniske fellesresurser ble studert for å nyttiggjøre overføringsverdien for vårt tilfelle og e) kuratorer ved EBI ble intervjuet. Nøkkelresultater tredje og fjerde år. a) GRECO initiativet ble konsolidert og videreutviklet gjennom møtene i Lisboa, Ljubljana, Hinxton, Malaga, Lausanne og Marseille. Møtene har tatt sikte på å utvikle nettverk som tar ansvar for genreguleringsdomenet også etter prosjektperioden. b) Det er skrevet artikkelutkast om i) kuratorverktøyet som er utviklet, ii) kureringsstrategier som ble benyttet, herunder analyser av vider bærekraftig forvaltning av resursen iii) kuratorers nøkkelrolle som kunnskapsforvaltere og iv) trusler mot kunnskapsbasene innen genregulering med fokus på tillit samt v) prosjektets RRI strategi c) Disse utkast har blitt diskutert på to arbeidsmøter med partnere og inviterte forskere ved a) Arizona State University, okt. -17 og b) på NTNU, mai -18 (https://druglogics.eu/activity/trondheim-workshop/). Det siste arbeidsmøtet ble forberedt i et seminar mai -19 og gjennomført juni -19, der humanister og naturviter var invitert til å formulere ti enkle regler konstruksjon av en åpent tilgjengelig kunnskaps resurs. (https://www.druglogics.eu/events/). Prosjektet ble forlenget i syv måner for å nyttiggjøre restmidler til a) fullføre artikler for post doktorene og to phd kandidater tilknyttet CR2 og gjennomføre b) kortere forskningsopphold ved Berkley lab (Vercruysse) og Arizona State University (Lægreid and Nydal). CR2 har bidratt til utvikling av en elektroniske kunnskapsalmennig på flere nivå. Antagelsen har vært at de ulike arbeidsoppgaver ved dette arbeidet må inngå i en prosess der de gjensidig justere hverandre underveis. I tillegg til ansvarlig involvering av brukergrupper gjennom GRECO og DrugLogics inisiativet har CR2 bidratt til identifikasjon og analyse av sosiale og etiske aspekter ved bygging av elektroniske fellesresurser, med fokus på tillit, bærekraftig bruk og nøkkelrollen til kuratorer.

The Crossover project (CR) has helped build national capacities and international collaboration structures enabling the construction of open digital infrastructures for the future life sciences. CR has illustrated ways in which local research groups can contribute, emphasizing the need for a digital infrastructure ability to mobilize and support local research groups. Digital infrastructures call for stakeholder engagements at all levels for this to happen as well as scrutiny of possible social and ethical aspects. The crossover model for building and appropriating digital infrastructures will continue after the project period. The GRECO consortium will join the Disease Maps consortium to apply for a follow-up COST Action. The CR work further continues into a the RCN-funded innovation project PRESORT and we will submit a stage-2 ERAPerMed-proposal June 2020. These efforts cover all disciplines (humanities/ethics; medicine, biology, computing).

A Life Sciences Knowledge Commons calls for the innovation of comprehensive knowledge management systems implying novel forms of organization and collaboration, both materially and socially. The nature of such an effort has to be demonstrated in terms of the answerability of pertinent research questions. The project is founded on collaborative work of Nydal, Lægreid and Kuiper in the area of Knowledge Management (KM), and will address challenges faced when designing and using KM for the engineering of a Knowledge Commons (KC) for enabling precise and individuated diagnosis, prevention and treatment of diseases. A sandbox KC development and application project will itself be further articulated in the process, as research questions, technological apparatus, theoretical frameworks and interpreted empirical data will be reciprocally adjusted. The KC project provides the experimental model for joint ethical-political and epistemic quality measures, ensuring symmetrical integration of humanities in an interdisciplinary research project needed to demonstrate viable Knowledge Commons building approaches. The project is organised in four Work Packages. WP1: Identification of a stakeholder group, and planning of workshops and communication structures, as mutual engagement is key for developing responsible and viable ICT solutions; WP2: Constructing a Gene Regulation Consortium KC (www.theGRECO.org). WP3: Using the GRECO KC in the computational modelling of biological networks for rational drug design.WP4: Capitalise and feed into WP1-3 researching the ethos of KC. The experimental system of Lægreid's and Kuiper's research groups contextualises KC in the research context it is to enable and provides an experimental model for improvements of the quality of the infrastructures of KC both in terms of epistemic and ethical-political measures, identified, discussed and refined in workshops and seminars.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar