Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2015, inkludert posisjonseringsaktiviteter

Tildelt: kr 1,00 mill.

Formål og utfordringer UiT har ambisjoner om økt deltagelse i H2020. Ekstern finansiering er en integrert del av UiTs forskningsvirksomhet, og suksess innen ekstern finansiering er svært viktig for at UiT skal kunne øke forskningsvirksomhetens kvalitet og omfang. EU er helt sentral som internasjonal forskningspolitisk aktør, og aktiv deltagelse i Europa er avgjørende for UiT som forskningsinstitusjon. Til tross for at UiT tidligere har hatt landets høyeste suksessrate i innvilgelsesprosent av EU søknader har UiT hatt svært lav andel av EU inntektene ved de norske universitetene. Dette skyldes bl.a. at vi har sendt inn for få søknader. Sammenliknet med antall forskere ansatt på UiT og på de andre norske universitetene bør vi sende inn dobbelt så mange søknader. I tillegg har vi tatt på oss for små roller; vi bør øke andelen søknader hvor UiT forskere er koordinatorer eller har WP-leder ansvar. UiT har hatt fokus på dette de senere år, og vi begynner å se en økt vilje blant våre forskere til å ta på seg større EU roller. Parallelt med dette ser vi også verdien i at yngre forskere deltar i europeiske nettverk og mobilitetsprogrammer og deltar som partnere i større samarbeidsprosjekter for å bygge «EU-kompetanse» og erfaring. For å nå dette målet er det helt avgjørende å vektlegge kvalitetssikring av søknadsprosessene og søknadene, parallelt med å legge til rette for at våre gode fagmiljøer aktivt vil delta i H2020. Støtte til posisjoneringsaktivitet og prosjektetablering vil være helt avgjørende for å kunne lykkes.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020