Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategisk arbeid med og ledelse av EERA CCS Joint Programme

Alternativ tittel: Strategic Work and Management of the EERA Joint Programme on CCS

Tildelt: kr 1,2 mill.

Målet med dette prosjektet er å utføre strategisk ledelse av EERA CCS Joint Programme (JP). Nils Røkke (Direktør bærekraft i SINTEF) var JP-koordinator i 2015, og Marie Bysveen (Forskningsdirektør i SINTEF) har vært koordinator i 2016 og 2017. JPens visjon er å bli ledende i Europa innen CCS-forskning, utvikling og innovasjon. EERA CCS JP koordinerer både nasjonale og europeiske R&D-programmer for å maksimere synergier. Driften og koordineringen av JPen har svart til alle plikter som koordinatorrollen medbringer. Bred norsk deltakelse i europeiske forum for CCS har gjort det mulig å bringe norske prioriteringer inn i en større sammenheng. Som koordinator har Røkke og Bysveen drevet strategisk ledelse av CCS JP. Ledergruppen har hatt møter annenhver uke, og diskuterer jevlige hva som bør være JPens prioriteringer. JPens medlemmer er engasjert blant annet gjennom styringskomitémøtene, som avholdes to ganger i året. Fokuset har vært strategiske prosesser, samarbeid med ETIP Zero Emission Platform (ZEP) og link til ECCSEL laboratorieinfrastruktur. JP CCS har i samarbeid med ZEP sendt felles innspill til flere av EUs strategiske prosesser: - Oppdatering av EUs Strategic Energy Technology Plan (SET-planen) - Innspill til Horisont 2020 arbeidsprogram for energi 2016-2017 - Utforming av SET-planens implementeringsplan for CCUS - Innspill til Horisont 2020 arbeidsprogram for energi 2018-2020 - Innspill til det niende rammeprogrammet Marie Bysveen er koordinator for JP CCS i 2018. I mai 2017 ble Nils Røkke valgt som Chair for EERA. Å ha en nordmann som leder for denne sentrale forskningsalliansen er av stor betydning for Norge. Det gir helt nye muligheter til å være med og sette agendaen for energi-forskning i Europa, samt å fremme CCS som en nødvendig miljøteknologi. Dette Forskningsrådsprosjektet anses for å ha bidratt til posisjonering for denne rollen. Prosjektet har gitt en unik innsikt og forståelse for hvordan EUs prosesser utarter seg og beslutninger fattes. Gjennom kontakt med en EU, andre lands nasjonale myndigheter og FoU-miljøer i en rekke europeiske land, har prosjektet bidratt til å ytterligere befeste Norge som en sentral aktør i utformingen av den europeiske forskningsagendaen for CCS. Prosjektets tre år har gitt Norge en førstehåndserfaring, vil kunne samtlige norske CCS-aktører til gode, og som det vil være viktig å bygge på i Norges videre forhold til EU.

Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene av dette prosjektet, vil SINTEF utføre 'tekno-strategisk' ledelse av EERA CCS JP. Gjennom norsk ledelse og deltakelse, vil det fokuseres på å fremme og ivareta norske forskningsprioriteringer i det strategiske arbeidet i EERA CCS JP relatert til SET-planen. Det vil bli lagt vekt på CCS-teknologi, spesielt teknologi og innovasjon som tar sikte på å forbedre den generelle effektiviteten, redusere kostnader og å forbedre kritiske komponenter av CCS-verdikjeden. Intensjonen er å skape et miljø som tar sikte på å utvikle tekno-kommersielle muligheter. Slik vil CCS som klimatiltak fremmes samtidig som konkurransefortrinnet til norske og europeiske interessenter bevares. Dette arbeidet vil omfatte en innsats for å samkjøre norsk og europeisk forskningsagenda innen CO2-håndtering, samkjøring av industrinormer, lover og forskrifter, informasjonsspredning og offentlig/internasjonal oppmerksomhet, og sist, men ikke minst: fasilitering av inernasjonalt samarbeid om demonstrasjon, valorisering og verifisering av CCS som en del av løsningen. Det er dessuten forventet at EERA CCS JP gradvis vil få en rådgivende funksjon vis-à-vis EU-kommisjonen knyttet til spørsmål og temaer knyttet til CCS forskning og teknologiutvikling.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering