Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU: Forsknings- og innovasjonsnettverk for EU

Tildelt: kr 2,2 mill.

FINN-EU Det er en nasjonal politisk målsetting at offentlig sektor bruker mulighetene som ligger i Horisont 2020 og Horisont Europa for forskningsbasert utvikling og innovasjon og for internasjonalt samarbeid. Interessen for- og forståelsen av mulighetene som ligger i Horisont 2020/Horisont Europa for kommunal sektor, synes å ha økt vesentlig. Likevel ser vi et stort potensial for økt deltakelse fra denne målgruppen i Horisont 2020. Hovedformålet med FINN-EU er å bidra til å hente ut dette potensiale. Nettverket, som består av KS, FFA og UHR, har arbeidet med å synliggjøre kommunesektorens mulighetsrom i Horisont 2020 og Horisont Europa. FINN-EU har vært operativt siden medio 2015. FINN-EU har som mål å bidra til: - Gode møteplasser for deling og videreutvikling av kunnskap - Økt suksessrate/deltakelse for norske miljøer i Horisont 2020/Horisont Europa - Nye aktører deltar i Horisont 2020/Horisont Europa - Nye samarbeidskonstellasjoner oppstår - Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet, økt kompetanse i næringsliv og offentlig sektor til å utnytte resultater og delta i EU-samarbeid med forskningsmiljøene I prosjektperioden har nettverket arrangert en rekke workshops og matchmaking-arrangementer med deltakere fra kommunal sektor, forskningsmiljø, NGOer og bedrifter. Noen workshops har vært regionalt orientert, mens andre har vært på nasjonalt- eller europeisk nivå. Alle har vært avgrenset til temaområder som er relevante for kommunesektoren og hvor det kommer aktuelle utlysninger i Horisont 2020/Horisont Europa. KS har identifisert relevante temaområder, Forskningsrådet har identifisert aktuelle topics innenfor disse og FFA og UHR har identifisert aktuelle forskningsmiljø for tema. Samtidig har det vært en utfordring å mobilisere deltakere fra kommunal sektor, dvs. å synliggjøre mulighetsrommet for denne sektoren ved å delta i FoI-samarbeid i Horisont 2020/Horisont Europa og identifisere behov og forskbare problemstillinger. FINN-EU har derfor, i tett samarbeid med Forskningsrådet, arbeidet med en mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å delta i Horisont-prosjekter. Mentorordning retter seg mot kommuner og fylkeskommuner som har forpliktet seg til å bli med i minst ett søknadsforløp mot et relevant Horisont-emne innenfor en tidsramme på ett til to år. Deltakerne har tatt utgangspunkt i en politiske vedtatte strategiske planer og spilt inn minst ett relevant tematisk område for sin satsing. Ordningen har blant annet fokusert på hvordan deltakerne skal planlegge og organisere søknadsarbeidet som et forprosjekt; hvordan aktørene bør arbeide for å få bedre innsikt i utfordringene og behovene sine; veiledning i å forstå Horisont som økosystem, og hvordan deltakerne kan finne relevante samarbeidspartnere for sine prosjekter. Resultatene fra mentorordningen har vært gode og ført til konkrete søknadsløp. Deltakerne melder selv om nytteverdien i form av deling og læring på tvers av organisasjonene. Mer informasjon om FINN-EU og kommende aktiviteter finner du på https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/finn-eu/.

Se detaljert beskrivelse i resultatrapport. - Økt kompetanse på Horisont 2020/Europa blant nettverkets medlemmer - Økt oppmerksomhet rundt mulighetene i Horisont 2020/Europa og større politisk og administrativ vilje til å prioritere ressurser og kompetansebygging internt i deltakende organisasjoner. - Bedre samarbeid mellom nøkkelaktører og etablerte samarbeid om profesjonaliserte mobiliseringsarrangementer - Økt oppmerksomhet rundt offentlig sektors rolle i Horisont-prosjekter i nasjonale føringer for norsk deltakelse i Horisont Europa - KS og nettverksdeltakerne er etterspurt som erfaringseksempel og good practice på internasjonale arenaer - Fem av åtte mentordeltakere deltok i konsortier med søknadsløp for H2020 Green Deal-utlysningen; Én deltaker jobber strategisk med posisjonering for Missions. Resterende deltakere jobber videre med posisjonering for HEU.

FINN-EU skal: - bidra til økt motivering av, kvalifisering og mobilisering i egne medlemsmasser og økt samarbeid mellom aktører fra offentlig sektor, FoI-sektor og næringsliv; - gjennom mobilisering i sine respektive medlemsmasser, bidra til at det etableres nettverk for FoI-samarbeid-som fra gang til gang involverer medlemmer fra minst to av de tre aktørgruppene. Nettverkets hovedaktivitet vil være å gjennomføre en mentorordning i tett samarbeid med Forskningsrådet med utgangspunkt i offentlig sektors behov etter behovskartlegging og råd fra nettverkets medlemmer. Møteplassen vil være rettet mot spesifikke utlysninger innenfor Green Deal utlysningen: Kurs og workshops kan også skje i regi av eller i samarbeid med Forskningsrådet. Vi ønsker å etablere en digital møteplass for nettverksdeltakerne med tilgang til relevant informasjon og mulighet for deling av erfaringer og prosjektideer, samt markedsføring av nettverkets aktiviteter. Styringsgruppen i samarbeid med arbeidsgruppen for nettverket koordinerer og utvikler tverrsektorielle felles strategier og avtaler innenfor nettverket for mobilisering til H2020.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk