Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)

Alternativ tittel: Joint Telemedical Solution Agder - an extension of United4Health and Verdikt Project Collaborative Point-of-Care Services Agder

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder, Karde og Siemens Healthineers med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet hadde som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus. Prosjektet var forankret i Regional koordineringsgruppe for eHelse- og velferdsteknologi Agder (RKG). Ved prosjektets slutt var mer enn 20 kommuner i Agder tilknyttet TELMA. Kongvinger kommune knyttet seg til TELMA i 2018. Løsningen følger opp innbyggere med kronisk sykdom/funksjonssvikt og multimorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person). Pasientene følges opp med kombinasjoner av måling av medisinsk tilstand, f.eks. oksygenmetning og puls, spørsmål via nettbrett og video- eller telefonkonsultasjon med sykepleier på en telemedisinsk sentral. Viktige mål var å fremme mestring av helsesituasjonen, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. Andre mål var å skape en bedre livssituasjon og gi økt trygghet for pasienten, redusere behov for personellintensive helsetjenester i kommuner og sykehus, samt redusere reinnleggelser på sykehus. TELMA skulle muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det ble utviklet egne tjenestemoduler for kols, hjertesvikt, diabetes og multimorbiditet. Sørlandet sykehus ledet arbeidet med å utarbeide algoritmer og oppfølgingsforløp for kols, hjertesvikt og diabetes. Det ble utarbeidet egenbehandlingsplan for kols, og arbeid med hjertesvikt og diabetes har startet og vil videreføres etter prosjektets slutt. For å sikre personvern ble 2-faktor autentisering for helsepersonell iverksatt. Det muliggjør bl.a. oppfølging av pasientene ute i de kommunale tjenestene. Prosjektet ble tilført skjønnsmidler fra fylkesmannen i Agder. Dette muliggjorde oppfølging av psykiske lidelser. Psykiske lidelser er den vanligste grunnen til uføretrygd (NAV). TELMA inkluderte mennesker med angst og depresjon, samt mennesker i et rehabiliteringsforløp - fortrinnsvis etter rusbehandling. Pasientforløpet ble utviklet høsten 2018 og de første pasientene ble inkludert i starten av 2019. Telemedisinske sentraler ble etablert og satt i drift i Arendal, Farsund og Kristiansand. Tjeneste-beskrivelse og inklusjonskriterier som omfatter både forebygging og nødvendig helsehjelp ble utarbeidet. Kommunale rutiner for inkludering, oppfølging og avslutning av telemedisinsk behandling ble definert og iverksatt. Oppfølgingsverktøy for personale ved TMSene for kols, diabetes og hjertesvikt ble utarbeidet og brukes som guide i samtalen med pasientene. Rutiner for utstyrslogistikk og sikring av at pasientene til enhver tid har utstyr som fungerer, er blitt utarbeidet og implementert. Videre ble det utarbeidet samarbeidsavtale for kommuner i Agder som knyttet seg til TELMA. Tilknytning ble gjort kostnadsfritt for samarbeidskommuner. Universitetet i Agder ledet forskningen i prosjektet. En erfaringsrapport fra forløperprosjektet U4H ble brukt som et startpunkt for aktivitetene i TELMA. Maskinlæring ble tatt inn i prosjektet knyttet til analyser av pasientdata slik at man får mer presise vurderinger av tilstanden som beslutningsstøtte i oppfølging av den enkelte pasient. Resultatene fra maskinlæringsaktiviteten var positive, men er ikke blitt satt i operativ drift. UiA har utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse i første omgang med utgangspunkt i kolspasienter, og bidro i arbeidet med gevinstrealisering gjennom aksjonsforskning i prosjektet. TELMA har brukt programvare fra Open Tele Health (OTH) i Danmark for innsamling av brukerdata og overføring til telemedisinsk sentral. Siemens Healthineers er representant for OTH i Norge og har bidratt til at løsningene tilfredsstiller Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (Normen) og norsk regelverk. Gevinster av prosjektet TELMA: - Kostnadseffektiv bruk av helse- og omsorgstjenester (sykehus, legevakt, fastlege og hjemmetjenester) - Trygghet og mestring slik at pasienten opplever bedre livskvalitet - Økt samhandling mellom aktørene ved oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt - Kostnadseffektiv utnyttelse av valgt teknisk løsning (OTH) - Erfaringer og modeller i form av beste praksis som har stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt - Økt kompetanse i regionen ved oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt Som en videreføring av TELMA fikk Agderkommunene et nytt prosjekt i form av deltagelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet- utprøving medisinsk avstandsoppfølging (NVP AO). Prosjektet løper ut 2021.

Resultater: - Oppfølging av pasienter på Telemedisinsk sentral - Egenbehandlingsplaner for KOLS, diabetes og hjertesvikt - Tjenestemodell for kommuner - Algoritmer og pasientforløp for kronisk syke pasienter med kols, hjertesvikt, diabetes og psykiske lidelser - Maskinlæring for beslutningsstøtte - Utprøving av digital løsning og utstyrslogistikk - Gevinstrealisering og samfunnsøkonomisk analyse - Regional nettverksorganisering Virkninger og effekter - Erfaringer på hvordan kommuner, sykehus, fastleger og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide - Erfaringer på hvordan avstandsoppfølging kan breddes ut til en ganske stor region med ca. 300.000 innbyggere - Prosedyrer for kommuner, sykehus og fastleger som sørger for sømløs samhandling mellom aktørene - Avtaleverk mellom aktørene - Algoritmer for oppfølging av kols, hjertesvikt, diabetes, psykiske lidelser og multimorbiditet - Overføringsverdi til andre som skal innføre avstandsoppfølging nasjonalt og internasjonalt

Innovasjonsprosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (Telma) vil bygge videre på erfaringene som er gjort i EU-studien United4Health og NFR Verdiktprosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder (prosjektnummer 227131). Disse ble avsluttet i 2015. Prosjektet skal videreutvikle ambisjonen om en fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF for innbyggere med kroniske sykdommer og komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person) eller grupper av pasienter som representerer kost/nytte for kommunene. Partnerne i Verdikt (Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune som pilotkommune og UiA) har gjennom opparbeidet kunnskap i U4H/Verdikt sett behovet for videre forskning og utvikling, både når det gjelder teknologiske løsninger og organisatoriske forhold. Det er blant annet nødvendig med økt kunnskap om de helseøkonomiske effektene av tjenesten og betydningen telemedisinsk hjemmemonitorering kan ha for livskvalitet og egenmestring for kronisk syke. Den overordnede idéen for verdiskapning er å undersøke om en telemedisinsk løsning kan bidra til å løse de forestående utfordringene helsetjenesten står overfor med store demografiske endringer og en forventet knapphet på helsepersonell. Vår erfaring så langt tilsier at oppfølging og behandling av pasienter med kroniske lidelser ved bruk av telemedisinsk hjemmemonitorering er krevende. Løsninger bør prøves ut over lengre tid og for flere pasientgrupper med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Dette for å få mer erfaring med på hvilken måte slike løsninger kan bidra til å fremme mestring og autonomi for pasienter og pårørende, og samtidig ivareta behovet for profesjonell helsehjelp på en mindre personellkrevende måte. Utfordringene knyttet til utbredelse av telemedisinsk hjemmemonitorering i stor skala er imidlertid mange og det er behov for videre forskningsbasert innovasjon for å finne hensiktsmessige svar på disse utfordringene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Portefølje Naturvitenskap og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringerGrunnforskningPortefølje HelseInternasjonaliseringLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP2 Fornyelse i offentlig sektorIKTIKT - Som fag og teknologiPolitikk- og forvaltningsområder