Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forprosjekt "Inkluderingskultur i arbeidslivet"

Tildelt: kr 0,20 mill.

Arbeidsdeltakelse blant unge med mentale lidelser som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser er et aktuelt tema som har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men som forskningsfelt finnes det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Kunnskap om inkluderingskulturen i norsk arbeidsliv, og hvordan denne gjør seg gjeldende overfor unge arbeidssøkende med nedsatt funksjonsevne eller mentale lidelser, kan bidra til at hindrene for arbeidsdeltakelse for denne gruppen unge arbeidssøkere reduseres. Forprosjektet vil gjøre det teoretiske forarbeidet som kreves for å kunne gjennomføre et kompetanseprosjekt på tematikken, samt etablere hensiktsmessige samarbeidsstrukturer mellom forskningsmiljøene og praksisfeltet. Samarbeidsstrukturene skal bidra til at forskerne på sin side har tilstrekkelig kunnskap om aktuelle kunnskapsbehov i praksisfeltet, mens de praktiske utøverne på sin side får innsikt i mulighetene som ligger i en vitenskapelig tilnærming til å frembringe kunnskap. Forprosjektet skal besvare følgende spørsmål: - Hva er kunnskapsbehovet på tematikken "Inkluderingskultur i arbeidslivet", slik Arbeidslivssentrene ser det? Hva er vanlig problematikk som dukker opp i deres samhandling med bedrifter gjennom kursene de tilbyr og annen rådgivning? - Etter Arbeidslivssentrenes forståelse, hva er arbeidsgiveres kunnskap om arbeidstakere med mentale lidelser og hvilke betingelser disse lidelsene setter for arbeidskapasitet? - Hvilke muligheter har man med tanke på datainnsamling? - Hva er gjort på på dette og tilgrensende felt i forskningen? Hva er gjort i internasjonale studier, og hva er gjort i norsk kontekst? - På bakgrunn av punktene over, hvordan vil et hensiktsmessig design av et kompetanseprosjekt se ut?

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon